คู่มือประชาชนของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 


พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 


การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตแห่งใดแห่งหนึ่ง (มาตรา 53 วรรคสาม) 
การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 65)

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

การทำสุรา (มาตรา 5) 

การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชน
โรงงานสุราแช่นอกจากสุราแช่ชุมชน


พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509


การตั้งสถานีบ่มใบยาหรือสร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น (มาตรา 9) 
การขออนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น 
การขออนุญาตสร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น 
 

การตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา (มาตรา 12) 
การขออนุญาตตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา 
การขออนุญาตสร้างโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา 
การขออนุญาตอบใบยา (มาตรา 13)การขอต่ออายุใบอนุญาต ( (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย) ) 

การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต กรณี สถานที่ตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาของผู้บ่มใบยา
หรือชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 30) 


การขออนุญาตโอนใบอนุญาต กรณี การโอนใบอนุญาตให้สร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาของผู้บ่มใบยา
หรือชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 31)