10 183x121.jpg
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ป้าย ประกาศ ขึ้นบัญชี final.png
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ป้าย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 183x102.png
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาคปฏิบัติ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

10 183x137.jpg
ตรวจราชการสำนักงานควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด และบริษัท แสงโสม จำกัด สาขาที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ป้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ 17 มิ.ย. 65 183x102.png
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนแบบปรนัย) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 : ผู้บันทึกข้อมูล