ป้ายรอบ 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2565 183x103.png
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

TB 183x137.jpg
ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาชะอำ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

TB 183x141.jpg
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ป้าย 1 ประกาศ ไม่มีผู้ผ่านภาคปฏิบัติ 183x110.png
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(ภาคปฏิบัติ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ป้าย ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ นวค. ลช. 183x110.png
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนแบบปรนัย) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 : ผู้บันทึกข้อมูล