TB วันรพี.jpg
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน  “วันรพี ประจำปี 2565”
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

TB2 183x121.jpg
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565    
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

TB หัวหิน ใหม่.JPG
นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีทำบุญเปิดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

183x137.jpg
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร”  ณ อนันตาริเวอร์ฮิลส์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

183x137.jpg
โครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงาน ด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา (ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราชุมชน)
 : ผู้บันทึกข้อมูล