185x123.jpg
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองค์กร”
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

TB_120865.jpg
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

TB วันรพี.jpg
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน  “วันรพี ประจำปี 2565”
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

TB2 183x121.jpg
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565    
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

TB หัวหิน ใหม่.JPG
นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีทำบุญเปิดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
 : ผู้บันทึกข้อมูล