โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร”  ณ อนันตาริเวอร์ฮิลส์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565

     นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7  นางมนต์ศรัณย์  ผลเจิม สรรพสามิตพื้นนครปฐม 1
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี นายชัยรัตน์  แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี  นายยุคล  กำเหนิดแขก สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม  "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร”
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย ทำให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยมอบทุนการศึกษา จัดกิจกรรมสันทนาการและการมีส่วนร่วม รวมทั้งมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสัมนา.png