โครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงาน ด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา (ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราชุมชน)

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน