พิธีสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เป็นประธานจัดพิธีสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ พ.ศ. 2565
โดยมีพิธีสรงน้ำพระแก้วมรกต พิธีรดน้ำและขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งมีคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7