1.JPG
กิจกรรมสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรในสังกัด
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

574154.jpg
ชมรมทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
 : ผู้บันทึกข้อมูล