P1010493.JPG
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จัดการประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2562 ชื่อ โครงการ “สรรพสามิตรวมใจเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ณ วิสาหกิจชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__2588793.jpg
ดร.ธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีกรมสรรพสามิต นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานภาษี และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 พร้อมคณะและผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 6 โดยได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 
 : ผู้บันทึกข้อมูล