1.JPG
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาภาษาอังกฤษและสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 : ผู้บันทึกข้อมูล