1.jpg
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ครั้งที่ 12/2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.JPG
กิจกรรมสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรในสังกัด
 : ผู้บันทึกข้อมูล