1.jpg
ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรตามโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
เจ้าหน้าที่สำนักสรรพสามิตภาคที่ 6 เข้าร่วมอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
 : ผู้บันทึกข้อมูล