1.JPG
ร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและโปร่งใส
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
 : ผู้บันทึกข้อมูล