1.jpg
สำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต แนะนำและถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบเครื่องมือช่วยเหลืองานตรวจพิสูจน์ของกลางด้วยสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Examination Line Chatbot)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 : ผู้บันทึกข้อมูล