DSC06533.JPG
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และบริเวณอาคารบ้านพักข้าราชการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.JPG
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล