โครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการตรวจสอบภาษี ป้องกันและปราบปรามและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE Excise" และได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต" โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 สรรพสามิตพื้นที่ และบุคลากรในสังกัด จำนวน 67 คน ให้การต้อนรับและเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมสังเกตการณ์ ตามโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2567