การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 4

นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข โดยเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิต โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน
ได้รับเกียรติจาก นางสิริพร ธนนันทนสกุล ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบบริหาร เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 4 ให้แก่บุคลากรในสังกัด สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่