นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร

นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร (Teamwork Excellence) ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566