โครงการฝึกอบรม การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษี การป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและทักษะที่หลากหลายพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE Excise

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษี การป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและทักษะที่หลากหลายพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE Excise ” และได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต” โดยมี นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 สรรพสามิตพื้นที่ และบุคลากรในสังกัด จำนวน 84 คน ให้การต้อนรับและเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมสังเกตการณ์ ตามโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2566