การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ครั้งที่ 12/2565

นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565