ดร.ธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีกรมสรรพสามิต นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานภาษี และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 พร้อมคณะและผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 6 โดยได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ดร.ธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีกรมสรรพสามิต นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานภาษี และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 พร้อมคณะและผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 6 โดยได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดเก็บภาษียาเส้นกับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบและหั่นเองในพื้นที่บ้านหนองปลาในตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลหินฮาว และตำบลบ้าน และได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 9 และประกาศกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องในสินค้ายาสูบประเภทยาเส้น ซึ่งในขณะนี้กรมสรรพสามิตได้ประกาศขยายเวลาให้เกษตรกรฯไม่ต้องทำบัญชี และงบเดือนส่งกรมสรรพสามิต รวมถึงการจำหน่ายยาเส้นที่เป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น หรือผู้ค้าคนกลางที่ปฎิบัติตามหลักเกณณ์ที่กรมกำหนด เกษตรกรผู้เพาะปลูกและหั่นเป็นยาเส้นไม่ต้องชำระภาษี นอกจากนี้ดี้แจ้งข้อสงสัยในการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับฟังทราบและแนวทางปฏิบัติ