กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณที่พักอาศัย (4 ม.ค. 61)

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณที่พักอาศัย (4 ม.ค. 61)