แนวทางการดำเนินการแก้ไขคู่มือฯกลางของกรมสรรพสามิตเป็นคู่มือของหน่วยงานระดับภูมิภาค สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6  เอกสารแนบ

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

การทำสุรา (มาตรา 5)

การตั้งสถานีบ่มใบยาหรือสร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น (มาตรา 9)

การตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา (มาตรา 12)

การอนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 25)