สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

พิธี.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้มอบหมายให้ นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีดอนมูล.jpg

กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดศรีดอนมูล ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะ ร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่ พระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล พร้อมนำแผ่นทองแดงให้จารอักขระและอธิษฐานจิต เพื่อเป็นมวลสารตั้งต้นในการจัดสร้างพระธนบดีมหาเศรษฐี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิตที่บุคลากรให้ความเคารพนับถือ ณ วัดศรีดอนมูล ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คุณธรรม.jpg

โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ประกาศยกย่องเชิดชูและมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบด้วยคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นางประมวล คำผุย เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน สังกัด ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี 2. นางสาวกัญฐาญา คำสร้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดส่วนอำนวยการ 3. นางสาวหทัยชนก คงเพ็ช นักวิชาการสรรพสามิต สังกัด ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี 4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สิงห์โทราช นักวิชาการสรรพสามิต สังกัด ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. นายประเวศ บุญยืน พนักงานขับรถยนต์ สังกัด ส่วนอำนวยการ และหน่วยงานภายในที่เป็นหน่วยงานที่มีการส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" จนเป็นหน่วยงานต้นแบบได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 คือ ส่วนอำนวยการ

ฉัตร.jpg

พิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ นางจิรานันท์ สุดหอม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั้งหมด


บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จุลสารสรรพสามิต

รายงานประจำปี

คู่มือสำหรับประชาชน