สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

มงคลสมัย.jpg

ตรวจเยี่ยม บริษัท มงคลสมัย จำกัด

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราบริษัท มงคลสมัย จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการชำระภาษีสรรพสามิต รวมถึงทิศทางการตลาดของสินค้าสุรา เพื่อการวางแผนเป้าหมายภาษีสรรพสามิตจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม โดยมีนายสันติ ชื่ื่นชม สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ

  •  

ธนภักดี.jpg

ตรวจเยี่ยม บริษัท ธนภักดี จำกัด

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา บริษัท ธนภักดี จำกัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการชำระภาษีสรรพสามิต รวมถึงทิศทางการตลาดของสินค้าสุรา เพื่อการวางแผนเป้าหมายภาษีสรรพสามิตจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม

คุณธรรม.jpg

พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผูัอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับส่งเสริมคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565) โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ธ.jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการคิดและปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการคิดและปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดเข้าร่วม จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั้งหมด


บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จุลสารสรรพสามิต

รายงานประจำปี

คู่มือสำหรับประชาชน