สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

วัดป่า.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ นางสาวปริษา ยังมีสุข นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ธงชาติ.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai national Flag Day) ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ และจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

Carbon.jpg

โครงการสรรพสามิตภาคที่ 5 สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมโครงการสรรพสามิตภาคที่ 5 สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อร่วมมือในการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environment Social Governance : ESG) ในการจัดกิจกรรมมีการปลูกต้นชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวน 200 ต้น เพื่อช่วยดูดซับและชดเชยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสมานสามัคคีของบุคลากรในการทำกิจกรรมร่วมกัน และหน่วยงานมีส่วนในการช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน โดยมีนายพณานนท์ สุนตาอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ผู้นำชุมชน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณป่าชุมชนสาธารณะ หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่

OIC.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐสู่การบริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน 

วันที 11-12 กันยายน 2566 คณะทำงานจัดทำนวัตกรรมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักศุตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐสู่การบริการทีเป็นเลิศและยั่งยืน และร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม โดยได้รับ #รางวัลชนะเลิศ ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาค ชื่อผลงาน "OIC System ระบบติดตามการดำเนินงาน" ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร

ข่าวทั้งหมด


บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จุลสารสรรพสามิต

รายงานประจำปี

คู่มือสำหรับประชาชน