สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สถิติผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต