สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สถิติผลการจัดเก็บรายได้

 ปีงบประมาณ 2566
 ตุลาคม 2565  เมษายน 2566
 พฤศจิกายน 2565  พฤษภาคม 2566
 ธันวาคม 2565  มิถุนายน 2566
 มกราคม 2566  กรกฎาคม 2566
 กุมภาพันธ์ 2566  สิงหาคม 2566
 มีนาคม 2566  กันยายน 2566
 
 ปีงบประมาณ 2565
 
 ปีงบประมาณ 2564
 
 ปีงบประมาณ 2563
 
 ปีงบประมาณ 2562
 
 ปีงบประมาณ 2561