สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ผลการตรวจสอบภาษี

สถิติผลการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

 

ปีงบประมาณ 2564

ตุลาคม 2563 เมษายน 2564
พฤศจิกายน 2563 พฤษภาคม 2564
ธันวาคม 2563 มิถุนายน 2564
มกราคม 2564 กรกฏาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 สิงหาคม 2564
มีนาคม 2564 กันยายน 2564
ผลการตรวจสอบภาษี ปี 2564

 

ปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562 เมษายน 2563
พฤศจิกายน 2562 พฤษภาคม 2563
ธันวาคม 2562 มิถุนายน 2563
มกราคม 2563 กรกฏาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563 สิงหาคม 2563
มีนาคม 2563 กันยายน 2563
ผลการตรวจสอบภาษี ปี 2563