สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

งบทดลอง

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • กันยายน 2566
 • สิงหาคม 2566
 • กรกฎาคม 2566
 • มิถุนายน 2566
 • พฤษภาคม 2566
 • เมษายน 2566
 • มีนาคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566
 • มกราคม 2566
 • ธันวาคม 2565
 • พฤศจิกายน 2565
 • ตุลาคม 2565
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง 2566 
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563