สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กฎหมายอื่น ๆ

 เรื่อง
สรุปกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับ  (E-Book)

กฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้าสินค้าสุรา
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลิงค์เว็บเพจพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558