สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการความรู้ (KM)

- กิจกรรมการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรระหว่างหน่วยงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 หัวข้อความรู้ "การบริหารการจัดเก็บภาษี"

- กิจกรรมการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 หัวข้อความรู้ "การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่"

- กิจกรรมการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรระหว่างหน่วยงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 หัวข้อความรู้ "การบริหารการจัดเก็บภาษี"

กิจกรรมการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 หัวข้อความรู้ "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ"

กิจกรรมการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 หัวข้อความรู้ "การจัดการขยะในครัวเรือน"

- กิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ หัวข้อความรู้  "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง" ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

กิจกรรมการจัดการความรู้การบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference)

กิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ หัวข้อความรู้ "การดำเนินงานขอบำเหน็จบำนาญ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง" ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

ความรู้เกี่ยวกับ GECC (Government Easy Contact Center)

ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

น้ำตาลความหวานเคลือบยาพิษ

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง