สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด

1

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ข้าราชการ

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญกรมสรรพสามิต

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 ลงมาและระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11

การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน

การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้           

- ความก้าวหน้าในสายงาน

ความก้าวหน้าในสายงาน เล่ม 1

ความก้าวหน้าในสายงาน เล่ม 2      

พนักงานราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

แนวปฏิบัติในการจ้างพนักงานราชการทั่วไป 5 ตุลาคม 2559

แนวปฏิบัติในการจ้างพนักงานราชการทั่วไป 10 ตุลาคม 2559

แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

- ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (พนักงานราชการ) พ.ศ. 2557

หนังสือ กค 0618/ว 15 ลว. 13 ก.พ. 2557

ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานราชการ   

ลูกจ้างชั่วคราว

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว  

2

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

- โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

4

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ

5

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

6

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร