สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22/2566 เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน ประจำเดือนกันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21/2566 เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้ในการนำของกลางยาสูบมาแปรรูปเป็นน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก ให้แก่ชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2566 เรื่อง การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการตรวจสอบ Stamp สุรา ผ่าน Mobile App ประจำเดือนกันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2566 เรื่อง กิจกรรม Excise for health บันไดสร้างสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18/2566 เรื่อง กิจกรรม Morning Talk/Lunch Talk เพื่อให้บุคลากรได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ประจำเดือนกันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17/2566 เรื่อง กิจกรรม Say No to Plastic รณรงค์ลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16/2566 เรื่อง โครงการสรรพสามิตภาคที่ 5  สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15/2566 เรื่อง โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร การบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต Build a Stronger Excise Men ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2566 เรื่อง กิจกรรม Excise for health บันไดสร้างสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2566 เรื่อง การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการตรวจสอบ Stamp สุรา ผ่าน Mobile App ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12/2566 เรื่อง กิจกรรม Say No to Plastic รณรงค์ลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2566 เรื่อง กิจกรรม Morning Talk/Lunch Talk เพื่อให้บุคลากรได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2566 เรื่อง ร่วมกิจกรรมโครงการ "ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สุรากลั่น/สุราแช่ ขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ชุมชนที่ยั่งยืน"
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2566 เรื่อง กิจกรรม Excise for health บันไดสร้างสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2566 เรื่อง กิจกรรม Say No to Plastic รณรงค์ลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2566 เรื่อง กิจกรรม Morning Talk/Lunch Talk เพื่อให้บุคลากรได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นประจำเดือนกรกฎาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6/2566เรื่อง โครงการฝึกอบรม/สัมนา หลักสูตร การตรวจสอบภาษีเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2566 เรื่อง โครงการฝึกอบรม/สัมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 เรื่อง กิจกรรม (CSR : Corporate Social Responsibility) สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดศรีดอนมูล ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566