สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส


 icon-tri.png ประกาศเจตนารมณ์  
 icon-tri.png กิจกรรมประกาศยกย่องเชิดชูบุคคล  
 icon-tri.png กิจกรรมคุณธรรม "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"  
 
คุณธรรมเป้าหมาย"ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ชื่อกิจกรรม
  พอเพียง   การใช้ระบบ Download ตามวันในการแจ้งเวียนหนังสือ
  วินัย   แต่งกายเครื่องแบบวันจันทร์
  สุจริต   ของหายได้คืน
  จิตอาสา   จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
 icon-tri.png กิจกรรมเพิ่มเติมใน 3 มิติ  
 
กิจกรรมเพิ่มเติมใน 3 มิติ ชื่อกิจกรรม
  ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา   พัฒนาจิตเพื่อพิชิตงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ปิ่นโตปันสุข
  ยึดมั่นในวิถีวัฒนธรรม   แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
 icon-tri.png กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมให้หน่วยงานอื่น