สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชียงของ.jpg

โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการสืบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดสินค้าสรรพสามิต"

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสืบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดสินค้าสรรพสามิต" ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซต์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามของพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จำนวน 50 คน ทั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต และศึกษาดูงานพิธีการศุลกากรด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้า ณ ด่านศุลกากรเชียงของ

อบรมจัดเก็บภาษี.jpg

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2562 ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จำนวน 40 คน ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

มาตรฐานการให้บริการแพร่.jpg

สรรพสามิตแพร่ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่แพร่ คณะทำงาน กพร. คณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และเอกสาร พร้อมกับร่วมสังเกตการณ์การรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่ โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 12 นำโดย นางสาวจรรยา  อักกะรังสี อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ 

มาตรฐานการให้บริการน่าน.jpg

สรรพสามิตน่าน ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่น่าน คณะทำงาน กพร. คณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และเอกสาร พร้อมกับร่วมสังเกตการณ์การรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเมืองน่าน โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 12 นำโดย นายชวลิต ชูขจร เป็นประธานอนุกรรมการและคณะการตรวจประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พิธีบรมราชาภิเษก.jpg

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

GECC พะเยา.jpg

สรรพสามิตยกมาตรฐานการให้บริการประชาชน

วันที่ 18 - 20 เมษายน 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา คณะทำงาน กพร. คณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และเจ้าหน้าที่ในกำกับดูแลของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จำนวน 4 แห่ง ที่สมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC คณะที่ 12 นำโดยนายชวลิต  ชูขจร  เป็นประธานอนุกรรมการและคณะรวม 5 ท่าน

ทำน้ำอภิเษก.jpg

ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6,8 และ 9 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดบุปผาราม และวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

โครงการบูรณาการ.jpg

โครงการบูรณาการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

วันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 นางสดศรี  พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานจัดประชุม เรื่อง การบูรณาการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมมีการกำหนดแนวทางการบูรณาการการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตระหว่างพื้นที่รอยต่อของจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ ลำปาง และสุโขทัยเพื่อกำหนดจุดตรวจเพื่อยับยั้งการลำเลียงสุราผิดกฎหมายผ่านถนนสายหลักลงสู่ภาคกลาง และวางมาตรการตรวจปราบปรามการลักลอบผลิตและค้าสุรานอกระบบที่มีการกระทำผิดบริเวณพื้นที่รอยต่อทั้ง 4 จังหวัด ด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เป็นผู้อำนวยการสั่งการ

ตรวจพะเยา 6 มีนา 62.jpg

โครงการ "คบจ. ร่วมใจส่งเสริมเกษตรปลอดภัยด้วยน้ำหมักชีวภาพ และโครงการน้ำหมักชีวภาพขับไล่ศัตรูพืช"

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจราชการเพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกรมสรรพสามิต ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา และเข้าร่วมโครงการ "คบจ. ร่วมใจส่งเสริมเกษตรปลอดภัยด้วยน้ำหมักชีวภาพ" และ "โครงการน้ำหมักชีวภาพขับไล่ศัตรูพืช" ซึ่งจัดโดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา (คบจ.พะเยา) ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา และสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ในการนี้มีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดงาน ณ บ้านจำป่าหวาย อ.จำป่าหวาย ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำของกลางสุรา ยาสูบ ที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว นำไปใช้อย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา เสริมสร้างศักยภาพและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น พร้อมร่วมดำเนินการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพโดยใช้นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

อธิบดีตรวจเยี่ยม.jpg

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

นายพชร  อนันตศิลป์  อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยนางสดศรี  พงศ์อุทัย  รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และผู้บริหารตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562