สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

วันแม่ 62.jpg

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

วันรพี.jpg

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ณ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมวันเฉลิมฯ.jpg

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องโถงด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

พิธีถวายสัตย์.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโถงหน้าสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ปลูกป่าลำปาง.jpg

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้มอบหมายให้ นายสมชาย  เปี่ยมสุข  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตร่วมกับกระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัดจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เหล่าจิตอาสา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำให้คงอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหาหมอกควันที่เป็นมลภาวะทางอากาศ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 500 คน ณ พื้นที่ป่าแม่เมาะ บริเวณท้องที่บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

GECC Lampang.jpg

ตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมสังเกตการณ์การเข้าตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมือง โดย นายอิสระ  ศิริวรภา  อดีตผู้ตรวจราชการ  สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่แทนประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ คณะที่ 8 และคณะ โดยต่อมาได้ประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและสรรพสามิตพื้นที่สาขา ให้ออกเร่งรัดชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกลุ่มชาวไร่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ส่วนกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นขอให้เข้าตรวจแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราภาษียาเส้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

CSR ระยอง-จันทบุรี.jpg

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีน้ำมัน  แบบบูรณาการ เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีน้ำมันแบบบูรณาการ เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ณ จังหวัดระยองและจันทบุรี เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมันและการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์และทางเรือของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ปลูกป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากร ป่าชายเลนที่ 2 ท่าสอน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทุบรี ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

ทำบุญตักบาตรพระบรมราชินี.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้มอบหมายให้ นายสมชาย เปี่ยมสุข นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

14ปี สานพลังเครือข่าย.jpg

สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อสังคมล้านนาปลอดภัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นวิทยากรเวทีเสวนา "กลไกความร่วมมือและการสร้างมาตรการเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่" และรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรเหล้า ภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมไว้อาลัยพลเอกเปรม.jpg

ลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 นำบุคลากรร่วมลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่