สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสถาปนา.jpg

กิจกรรม Excise pak5 big cleaning day

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Excise pak5 big cleaning day ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เนื่องในโอกาสการสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 88 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีบุคลากรของสำนักงานร่วมกันปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ตรวจ พท ลำปาง.jpg

ตรวจราชการพื้นที่ลำปาง

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และคณะ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน งวดไตรมาสที่ 1/2563 พร้อมรับฟังความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และในวันดังกล่าวได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้า ข้อมูลการตลาด พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือ 1) โรงงานผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม บริษัท ไทยน้ำทิพย์ฯ โรงงานลำปาง อ.เมืองลำปาง 2) โรงอุตสาหกรรมสุราชุมชน หจก.หนองบัวสุรากลั่น ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง โดยมี นายประพันธ์  สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมอำนวยความสะดวกและนำเสนอข้อมูล

เปลี่ยนชุมชน.jpg

โครงการ "สรรพสามิตใกล้ชิดประชาชน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม"

วันที่ 13 ธันวาคม 2562  นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 5 ครั้งที่ 5/2562 (สัญจร) ตามโครงการ "สรรพสามิตใกล้ชิดประชาชน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม" ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลังมอบหมาย โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ ผู้อำนวยการส่วน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคที่ 5 จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม และได้เปิดโอกาสให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้ประกอบการสุราชุมชนในท้องที่ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงภารกิจบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้บริการของกรมสรรพสามิต ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยทาน ศึกษาการควบคุมดูแลการผลิตและจำหน่ายสุราชุมชนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ณ โรงงานสุราชุมชน 3 แห่ง และจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร้างงานเสริมรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนต่างๆ ในตำบลสะเอียบ ตามนโยบาย "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม" ของกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิต ณ วัดดอนชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เลียบพระนคร.jpg

กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562  นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้มอบหมายให้ นายสมชาย เปี่ยมสุข  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีเพื่อรับชมนิทรรศการและรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมวันพ่อ.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้มอบหมายให้ นายสมชาย  เปี่ยมสุข  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมบริจาตโลหิต ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมซักซ้อมภาษีน้ำมัน.jpg

ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการคืนภาษีกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่เติมอากาศยานไปต่างประเทศ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยนางสุพัชรา  บุญเกิดรัมย์  สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย  นายชาตรี  สุขสิทธิ์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เพื่อซักซ้อมแนวทางการคืนภาษีกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่เติมอากาศยานไปต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ในการนี้ได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการเติมน้ำมันเครื่องบินร่วมกับเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงราย

วันปิยมหาราช62.jpg

พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ นายสมชาย  เปี่ยมสุข  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมในงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

บำเพ็ญกุศล (ม).jpg

พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายปัณณทัต  ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ นายสมชาย  เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมในงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

CSR ลำปาง.jpg

โครงการ "EXCISE รวมพลังจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 9-10 กันยายน 2562 นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมโครงการ "EXCISE รวมพลังจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข และร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบที่ดีร่วมกันในฐานะองค์กรของรัฐ และพลเมืองของสังคม อีกทั้งมีการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและปลูกป่าภายในวัดเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน รวมทั้งทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความผูกพันและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ จังหวัดลำปาง

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง.jpg

โครงการ "การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"

วันที่ 4-5 กันยายน 2562 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้จัดโครงการ "การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ" มีนางสดศรี  พงศ์อุทัย  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ โดยมีนายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 181 คน ณ โรงแรมฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์รีสอร์ท และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่