สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

GECC แม่สะเรียง.jpg

การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน และคณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการ ร่วมให้การต้อนรับและสังเกตการณ์การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง โดยนายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 5 และคณะ ในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

พท.เชียงราย.jpg

ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เดินทางไปประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย โดยมี ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ตรวจกำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย

GECC สันทราย.jpg

การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และคณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการ ร่วมให้การต้อนรับและสังเกตการณ์การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย โดยนายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 และคณะ ในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

GECC สันป่าตอง.jpg

การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และคณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการ ร่วมให้การต้อนรับและสังเกตการณ์การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง โดยนายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 5 และคณะ ในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

GECC ฮอด.jpg

การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และคณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการ ร่วมให้การต้อนรับและสังเกตการณ์การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด โดย นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 และคณะ ในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

GECC บ้านโฮ่ง.jpg

การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และคณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการ ร่วมให้การต้อนรับและสังเกตการณ์การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง โดยนายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 5 และคณะ ในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

สังเกตการณ์.jpg

การเข้าร่วมสังเกตการณ์และควบคุมการรับซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนีย

ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมสังเกตการณ์และควบคุมการรับซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนีย ณ สถานีใบยาห้วยไซ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน และโกดังเก็บใบยาแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตามแผนงาน/โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560" และแผนบริหารความเสี่ยงโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 "การควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต"

GECC สบปราบ.jpg

การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับและสังเกตการณ์การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ โดย นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 และคณะ ในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

GECC ฝาง.jpg

การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และคณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการ ร่วมให้การต้อนรับและสังเกตการณ์การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง โดยนายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 และคณะ ในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชุมคณะผู้บริหารการคลัง.jpg

เข้าร่วมการประชุมชี้แจง VDO conference ร่างแนวทางมอบหมายการปฏิบัติงานของ "ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ"

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วย นายสว่าง จิโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง VDO conference เรื่อง ร่างแนวทางมอบหมายการปฏิบัติงานของ "ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ" ซึ่งทีมจะมีภารกิจลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบอาชีพและผลกระทบจาก COVID-19 ของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้ฯ (5,000 บาท) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน (ผ่านระบบการประชุมของกรมบัญชีกลาง) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคลังเขต 5