สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

ถวายพระพรชัยมงคล.jpg

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

วางพานพุ่ม 28.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2543 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยในช่วงเช้า นายสว่าง จิโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และในช่วงเย็น นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ระบบขายปลีกแนะนำ.jpg

การประชุมติดตามข้อมูลการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และการให้บริการการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในการประชุมติดตามข้อมูลการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและการให้บริการ การแจ้งราคาขายปลีกแนะนำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้า ในการยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และพื้นที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

พิธีถวายสัตย์22.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

Change Management.jpg

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง (Change Management) หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง (Change Management) หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 โดยผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด จำนวน 60 คน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปง.jpg

การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมให้การต้อนรับและสังเกตการณ์การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง โดยนายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 5 และคณะ ในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี พ.ศ. 2563

GECC เวียงสา.jpg

การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการพร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมให้การต้อนรับและสังเกตการณ์การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา โดยนายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 5 และคณะ ในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

GECC แม่สาย.jpg

การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย และคณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการ ร่วมให้การต้อนรับและสังเกตการณ์การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย โดยนายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 5 และคณะ ในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

ครัววายุภักษ์.jpg

โครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะร่วมกิจกรรมโครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ โดยมอบข้าวกล่องอาหารกลางวันให้ผู้ประสบภัยจำนวนวันละ 120 ชุด ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ด้านทิศใต้

ครัวปันอิ่ม เชียงใหม่.jpg

โครงการ "ครัวปันอิ่ม" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ด้วยกรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ร่วมกันจัดโครงการ "ครัวปันอิ่ม" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลังระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 โดยได้มอบให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ จัดเตรียมข้าวกล่องอาหารกลางวัน มอบให้ผู้ประสบภัย จำนวนวันละ 120 ชุด ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 เวลา 11.00-12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ด้านทิศใต้