สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

รับโล่.jpg

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก พ.ศ. 2563

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และคณะทำงานตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 10 สาขา ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ที่ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกโดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก : Government Easy Contact Center : GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ที่ได้รับโล่และตรารับรองมีดังนี้ ระดับก้าวหน้า 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 1.สาขาฝาง 2.สาขาฮอด ระดับพื้นฐาน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 1.สาขาสันทราย 2.สาขาสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 3.สาขาแม่สาย จังหวัดเชียงราย 4.สาขาเวียงสา จังหวัดน่าน 5.สาขาปง จังหวัดพะเยา 6.สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.สาขาสบปราบ จังหวัดลำปาง 8.สาขาบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

นวัตกรรม.jpg

การนำเสนอผลงานนวัตกรรม

วันที่ 29-30 กันยายน 2563 คณะทำงานจัดทำนวัตกรรม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม และรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาค ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ชื่อผลงาน "ระบบตรวจสอบการขอคืนภาษีน้ำมันที่เติมอากาศยานไปต่างประเทศ (EASy 4 AJet FTR:Effective Audit System for Abroad Jet Fuel Tax Refund)" และรางวัลชมเชยด้านการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ในโครงการเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ตรวจเยี่ยม.jpg

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมให้การต้อนรับนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะ ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ในการนี้สรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ในภาคที่ 5 ได้ร่วมให้การต้อนรับและรับทราบนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารกรมสรรพสามิต พร้อมนำไปกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานในโอกาสต่อไป

ผู้นำ.jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำ สู่การบริหารงานและการสร้างทีมงาน เพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และคณะ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำ สู่การบริหารงานและการสร้างทีมงาน เพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 ณ จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 39 คน

เทคนิคการสืบสวน.jpg

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร เทคนิคการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดสินค้าสรรพสามิต

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร เทคนิคการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดสินค้าสรรพสามิต โดยมีนายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงเทคนิคเกี่ยวกับการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดต่อกฎหมายในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 โดยผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตถาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด จำนวน 94 คน ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จัดเก็บ.jpg

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยมีนายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิค และแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 โดยผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด จำนวน 53 คน ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข้าราชการดีเด่น.jpg

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นางจินตนา พงษ์ศิริกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ยาสูบ (New).jpg

การประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการรับรองการรับซื้อผลผลิตยาสูบที่ใช้ประกอบการอนุญาตเพาะปลูก

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการบริหารการจัดเก็บภาษียาสูบ เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการรับรองการรับซื้อผลผลิตยาสูบที่ใช้ประกอบการอนุญาตเพาะปลูก โดยมี นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ...

พระบรมราชชนนี.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยในช่วงเช้า นายวีระชัย ศิริพานกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และในช่วงเย็น นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ปลูกป่า.jpg

โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัติรย์กับประเทศไทย"

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" พร้อมทั้ง ท่านเวียง ขวัญอ้นอินทร์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ได้ให้เกียรติเป็นประธานทอดผ้าป่า "ปลูกต้นไม้" ร่วมกับบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จำนวน 2,000 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด จำนวน 115 คน ณ บริเวณสวนป่า วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง