สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

CSR โรงเรียนวัดขะจาว.jpg

กิจกรรมครบรอบ 89 ปี กรมสรรพสามิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ในโอกาสครบรอบ 89 ปี กรมสรรพสามิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) สนับสนุนการศึกษาและเสริมสร้างกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็น "ต้นกล้าภาษี" ที่สำคัญและกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา โดยมอบเงินและสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการศึกษา และให้คณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต ณ โรงเรียนวัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ระบบตรวจสอบ.jpg

การอบรม "การใช้งานระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent)"

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานการอบรม "การใช้งานระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent)" ตามโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานการขนย้ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

วันชาติ.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยในช่วงเช้า นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้มอบหมายให้ นายวิทยา อันชำนาญ นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม และในช่วงเย็น นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม.jpg

กิจกรรม "5 ธันวามหาราช" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ นำบุคลากรเข้าร่วมทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ณ บริเวณผาเงิบ ทางขึ้นดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีตรวจเยี่ยม.jpg

อธิบดีกรมสรรพสามิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำในภาคที่ 5 ดังต่อไปนี้ (1) ตรวจอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ในบริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียนเลขที่ 11663 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ รับผิดชอบดูแล และประสงค์เสนอโครงการก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัย สถานที่เก็บรักษาของกลาง และศูนย์วิทยุสื่อสาร (2) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนสาขาเมือง (3) ศึกษาขบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชน และการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีสุรา รายวิสาหกิจชุมชนทรัพย์รุ่งเรืองกิจ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน (4) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่

ระบบตรวจสอบ.jpg

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามและถ่ายทอดการออกตรวจปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปราม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานการจัดอบรมการใช้งาน ระบบตรวจสอบติดตามและถ่ายทอดการออกตรวจปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปราม ตามโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามและถ่ายทอดการออกตรวจปฏิบัติภารกิจป้องกันและปรามปราม ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษี ป้องกันและปราบปราม สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ประชุมเชียงราย.jpg

ประชุมการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานการประชุมการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมี ดร. สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบอุตสาหกรรมส่งออก ตัวแทนผู้ส่งออกเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับฟังประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ณ ศูนย์ตรวจสอบสินค้า กรมสรรพสามิต (ด่านชั่งน้ำหนัก) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สวรรคต.jpg

พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายฐากร เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วน ในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผลิตสุรา.jpg

ประชุมแนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อกำหนดวิธีในการระดมความคิดเห็น จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานพร้อมเหตุผลและข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอกรมสรรพสามิตนำไปพิจารณาประกอบแนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 5 ทั้ง 9 พื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

รำลึก.jpg

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้า นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และในช่วงเย็น นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่