สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

Genius.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล (Innovation Development & Digital Transformation in Government)

วันที่ 19-20 กันยายน 2565 คณะทำงานจัดทำนวัตกรรม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล (Innovation Development & Digital Transformation in Government) และร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาค ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ชื่อผลงาน "GENIUS Stamp System  ระบบตรวจควบคุมและตรวจสอบแสตมป์สรรพสามิต" และได้รับรางวัลชมเชย ด้านการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ณ โรงแรมเดอะ เบิร์คลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam)

บูรณาการ.jpg

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร การบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 การจัดเก็บภาษี และตรวจสอบภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาและระบบควบคุมทางสรรพสามิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร การบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 การจัดเก็บภาษี และตรวจสอบภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความชำนาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานแบบบูรณาการ โดยเน้นการสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง และประสานความร่วมมือระหว่างกันในหน่วยงาน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2565 มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดจำนวน 50 คน ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เบ.jpg

ตรวจเยี่ยม บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชำระภาษีสรรพสามิต รวมถึงทิศทางการตลาดของสินค้าเครื่องดื่มโซดา เพื่อการวางแผนเป้าหมายภาษีสรรพสามิตจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ตรวจสอบ.jpg

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบภาษีและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบภาษีและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้านการตรวจสอบภาษีและการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพสามิตภาคและหน่วยงานในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจรวมถึงทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดระหว่าง วันที่ 23-26 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้าร่ับการอบรมเป็นบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด จำนวน 32 คน ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

พันปี.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ชะริด จอมเรือง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เข้าร่วมพิธีในช่วงเช้าประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และในช่วงเย็นมอบหมายให้ นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ไซแอม.jpg

ตรวจเยี่ยม บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต  คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งประกอบกิจการบ่มและอบแห้งใบยาสูบเพื่อส่งออก เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และได้แนะนำ ให้คำปรึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คัมภีร์.jpg

พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้นายพรศักดิ์ นวลคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันเฉลิม.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ นายอำนวย ตันติพิริยาภรณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และในช่วงเย็นมอบหมายให้นายสว่าง จิโน นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเข้าร่วมพฺิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

CSR.jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมด้วยพลังเชิงบวก"

นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พัฒนาสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมด้วยพลังเชิงบวก" ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 39 คน

ปราบปราม.jpg

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรเทคนิคการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดสินค้าสรรพสามิต

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาและระบบควบคุมทางสรรพสามิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรเทคนิคการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดสินค้าสรรพสามิต โดยมีนางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงเทคนิคเกี่ยวกับการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดต่อกฎหมายในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามเป็นแนวทางเดียวกันที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายกรมสรรพสามิต รวมถึงเป็นการบูรณาการทำงานของหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด จำนวน 59 คน ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่