สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

ตรวจอุตรดิตถ์.jpg

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงงานสุรา บริษัท มงคลสมัย จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสันติ ชื่นชม สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ

ชุมชนต้นแบบ.jpg

ตรวจเยี่ยมศูนย์ชุมชนต้นแบบ (วิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่)

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมศูนย์ชุมชนต้นแบบ (วิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่) เลขที่ 3/1 หมู่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมน่าน.jpg

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน และสาขาเมืองน่าน

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน และสาขาเมืองน่าน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกมันฝรั่งเพื่อดำเนินการเพาะปลุกในแปลงนำร่อง ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น และระบบสาธารณูปโภค ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน. 229 (บางส่วน) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีนางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ

ก่อสร้าง.jpg

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาพาน ณ ที่ดินราชพัสดุ ชร 200 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสมจิต เพชรชนะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมบุคลากรใสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ

โรงกลั่น.jpg

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร (โรงกลั่นน้ำมันฝาง)

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร (โรงกลั่นน้ำมันฝาง) โดยมีนายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และ พ.อ.ณัฎฐ์พัชร์ นภนาคจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สบปราบ.jpg

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมคลังน้ำมันนครลำปาง บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด Fuel Pipeline Transportation Limited (FPT) และคลังน้ำมันเชลล์ลำปางให้การต้อนรับ

Check.jpg

การเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 คณะทำงานจัดทำนวัตกรรม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม และรับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาค ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ชื่อผลงาน "Check SURE System ระบบตรวจปฏิบัติการ (โรงอุตสาหกรรมสุราชุมชนและร้านค้าที่ได้รับอนุญาต)" ในการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 11 พ.ศ. 2564 (11 th EXCISE INNOVATION AWARDS 2021) ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ประชุม.jpg

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่าน Application Zoom โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

แม่ฮ่องสอน.jpg

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน และสาขาแม่สะเรียง โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทบุหรี่อื่น และตรวจเยี่ยมด่านช่องทางนาป่าแปก (ช่องทางระหว่าง บ้านรักไทย-กองมุ่งเมือง)

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชียงใหม่.jpg

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ