สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

น้ำปาด.jpg

การตรวจติดตามและประเมินผลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ และเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง/ต่ออายุ การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด โดยมีนายสันติ ชื่นชม สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

เชียงดาว.jpg

การตรวจติดตามและประเมินผลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ และเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง/ต่ออายุ การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว โดยมีนายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

วันฉัตร.jpg

พิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

วันที่ 4 พฤษภาคม นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ นายอำนวย ตันติพิริยาภรณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

PY.jpg

การตรวจติดตามและประเมินผลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ และเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง/ต่ออายุ การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา โดยมีนายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

N.jpg

การตรวจติดตามและประเมินผลการับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเมืองน่าน

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ และเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง/ต่ออายุ การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเมืองน่าน โดยมีนางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

P.jpg

การตรวจติดตามและประเมินผลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ และเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง/ต่ออายุ การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่ โดยมีนายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

GECC LP.jpg

การตรวจติดตามและประเมินผลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ และเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง/ต่ออายุ การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง โดยมีนายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ดำหัว.jpg

"สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" ประจำปี 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานการจัดงาน "สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" ประจำปี 2565 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จำลอง รวมถึงพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ศาลาฮอมกำกึ๊ด ฮอมผญา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ธรรม.jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ฝึกสมาธิภาวนา เพื่อพัฒนาการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ฝึกสมาธิภาวนา เพื่อพัฒนาการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดเข้าร่วม จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 ณ วัดเทพเจติยาจารย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดี.jpg

อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจราชการและมอบนโยบาย พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

วันที่ 17-18 มีนาคม 2565 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจราชการและมอบนโยบายติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยมีนางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมทั้งได้ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการโรงงานสุรา บริษัท ธนภักดี จำกัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารโรงงานสุราให้การต้อนรับ