สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

วัดพระสิงห์.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ นวลตำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยนายวิทยา อันชำนาญ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันเด็ก (ปก).jpg

โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาโรงเรียนและของขวัญของรางวัลเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 แก่โรงเรียนวัดขะจาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากร ได้ดำเนินกิจกรรม (CSR : Corporate Social Responsibility) ตาม "โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาโรงเรียนและของขวัญของรางวัลเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 แก่โรงเรียนวัดขะจาว จังหวัดเชียงใหม่" โดยมอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษา และของขวัญของรางวัล เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดขะจาว จังหวัดเชียงใหม่

28 ปก (ล่าสุด).jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมทำกิจกรรม CSR

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ส่งมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิต เพื่อประโยชน์แก่รัฐและทางราชการ โดยมี นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม CSR ดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงราย

แก้ไขปก 27.jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนแม่สาย วัน ไวน์เนอร์รี่ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย โดยมี นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว

มอบนโยบาย ชร.jpg

การประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และพื้นที่ในสังกัด ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และพื้นที่ในสังกัด โดยมี นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงราย

ธนภักดี.jpg

ตรวจเยี่ยม บริษัท ธนภักดี จำกัด

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา บริษัท ธนภักดี จำกัด ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการชำระภาษีสรรพสามิต รวมถึงทิศทางการตลาดของสินค้าสุรา เพื่อการวางแผนเป้าหมายภาษีสรรพสามิตจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม

อุตรดิตถ์.jpg

ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ โดยมีนายสันติ ชื่นชม สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 1. โรงงานสุรา บริษัท มงคลสมัย จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. วิสาหกิจชุมชนช้างดี โดย นายอัครวัฒน์ ดิลกจรัสพงศ์ 3. วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นต้นขามใหญ่ โดย นายชาญชัย เผ่าชู 4. องค์กรเกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลือง โดย นางเคี่ยน ผากิม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค แนะนำและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวนโยบายและ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันชาติ.jpg

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  มอบหมายให้ นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รับตำแหน่ง.jpg

การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ให้การต้อนรับและมอบแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ปิย.jpg

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ นายสว่าง จิโน นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และคณะ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่