สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

Food.jpg

ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด

วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยนายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมบุคลากรได้นำอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวันไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

มุทิตา.jpg

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ โดยมีนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงาน และมีคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตเข้าร่วม โดยนายปัณณทัต ใจทน เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการฝ่ายชาย กล่าวแสดงความรู้สึกถึงชีวิตการรับราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งได้รับรางวัลเพชรพราวแสง ผลงานที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเพื่อส่งต่อให้บุคลากรในรุ่นต่อๆ ไป ณ ห้องถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และบุคลากรกรมสรรพสามิตรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage และ Youtube Channel : กรมสรรพสามิต : Excise Department

Ex.jpg

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้นายชาตรี สุขสิทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่าน Application Zoom โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

TAX.jpg

ประชุมการกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้นายชาตรี สุขสิทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมการกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

PN ปรับ.jpg

ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยนายชาตรี สุขสิทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับพื้นฐาน) โดยมีนายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ และนายบุญชม สุวรรณรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย ให้การต้อนรับ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับก้าวหน้า) โดยมีนางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน และบุคลากรในสังกัดอำนวยความสะดวกและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ

123.jpg

การอบรมแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศตรวจปฏิบัติการ

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในการอบรม แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศตรวจปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ด้วยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมและร้านค้าที่ได้รับอนุญาต (Check SURE System) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการปราบปราม และระบบยังอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจปฏิบัติการ ตรวจแนะนำ ตรวจสอบภาษี ตรวจปราบปราม การสืบค้นข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาเข้าร่วมทดสอบระบบดังกล่าว

ซ้อมดับเพลิง.jpg

กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ โดยมีวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และฝึกซ้อมให้บุคลากรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่การดับเพลิง ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

พิธีวันจักรี.jpg

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้นายวิทยา อันชำนาญ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรทราชวงศ์แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อบรมป้องกัน.jpg

ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ปลอมฯ จัดโดยการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) โดยมอบหมายให้ นายวีระชัย ศิริพานกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และนายวิทยา อันชำนาญ นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมบรรยายหัวข้อ "เทคนิค/แนวทางการจับกุม ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย" ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่ทำหน้าที่สืบสวนปราบปรามในเขตรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 5 รวมกว่า 200 นาย

สนทนากลุ่ม.jpg

ประชุมทางไกล VDO Conference โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Branding) กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมทั้งบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Branding) กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวน ปรับปรุงค่านิยมการทำงาน และกำหนดแบรนด์องค์กรกรมสรรพสามิตให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานในการทำงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานของกรมสรรพสามิตให้มีทิศทางเดียวกัน เป็นองค์กรต้นแบบของการทำงานอย่างมืออาชีพ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สามารถจดจำภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์แบรนด์เคยู (BrandKU) เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวและร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 5 เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5