สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

พิธีวันจักรี.jpg

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้นายวิทยา อันชำนาญ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรทราชวงศ์แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อบรมป้องกัน.jpg

ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ปลอมฯ จัดโดยการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) โดยมอบหมายให้ นายวีระชัย ศิริพานกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และนายวิทยา อันชำนาญ นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมบรรยายหัวข้อ "เทคนิค/แนวทางการจับกุม ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย" ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่ทำหน้าที่สืบสวนปราบปรามในเขตรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 5 รวมกว่า 200 นาย

สนทนากลุ่ม.jpg

ประชุมทางไกล VDO Conference โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Branding) กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมทั้งบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Branding) กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวน ปรับปรุงค่านิยมการทำงาน และกำหนดแบรนด์องค์กรกรมสรรพสามิตให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานในการทำงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานของกรมสรรพสามิตให้มีทิศทางเดียวกัน เป็นองค์กรต้นแบบของการทำงานอย่างมืออาชีพ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สามารถจดจำภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์แบรนด์เคยู (BrandKU) เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวและร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 5 เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

การพัฒนาตนเอง.jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเอง (Self Development) ด้วยการฝึกสมาธิภาวนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเอง (Self Development) ด้วยการฝึกสมาธิภาวนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 ณ วัดป่าอาจารย์มั่น (ภูริทัตโต) ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เราชนะ.jpg

การลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ณ จุดลงทะเบียนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 กำหนดวันลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ)

CSR โรงเรียนวัดขะจาว.jpg

กิจกรรมครบรอบ 89 ปี กรมสรรพสามิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ในโอกาสครบรอบ 89 ปี กรมสรรพสามิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) สนับสนุนการศึกษาและเสริมสร้างกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็น "ต้นกล้าภาษี" ที่สำคัญและกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา โดยมอบเงินและสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการศึกษา และให้คณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต ณ โรงเรียนวัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ระบบตรวจสอบ.jpg

การอบรม "การใช้งานระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent)"

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานการอบรม "การใช้งานระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent)" ตามโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานการขนย้ายสารละลายไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

วันชาติ.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยในช่วงเช้า นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้มอบหมายให้ นายวิทยา อันชำนาญ นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม และในช่วงเย็น นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม.jpg

กิจกรรม "5 ธันวามหาราช" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ นำบุคลากรเข้าร่วมทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ณ บริเวณผาเงิบ ทางขึ้นดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีตรวจเยี่ยม.jpg

อธิบดีกรมสรรพสามิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำในภาคที่ 5 ดังต่อไปนี้ (1) ตรวจอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ในบริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียนเลขที่ 11663 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ รับผิดชอบดูแล และประสงค์เสนอโครงการก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัย สถานที่เก็บรักษาของกลาง และศูนย์วิทยุสื่อสาร (2) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนสาขาเมือง (3) ศึกษาขบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชน และการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีสุรา รายวิสาหกิจชุมชนทรัพย์รุ่งเรืองกิจ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน (4) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่