สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

วันเด็ก (ปก).jpg

โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาโรงเรียนและของขวัญของรางวัลเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 แก่โรงเรียนวัดขะจาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากร ได้ดำเนินกิจกรรม (CSR : Corporate Social Responsibility) ตาม "โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาโรงเรียนและของขวัญของรางวัลเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 แก่โรงเรียนวัดขะจาว จังหวัดเชียงใหม่" โดยมอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษา และของขวัญของรางวัล เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดขะจาว จังหวัดเชียงใหม่

28 ปก (ล่าสุด).jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมทำกิจกรรม CSR

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ส่งมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิต เพื่อประโยชน์แก่รัฐและทางราชการ โดยมี นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม CSR ดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงราย

แก้ไขปก 27.jpg

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต (ด่านชั่ง) จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนแม่สาย วัน ไวน์เนอร์รี่ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย โดยมี นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว

มอบนโยบาย ชร.jpg

การประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และพื้นที่ในสังกัด ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และพื้นที่ในสังกัด โดยมี นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงราย

ข่าวทั้งหมด


บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จุลสารสรรพสามิต

รายงานประจำปี

คู่มือสำหรับประชาชน