สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

โครงการ.jpg

โครงการการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงาน

วันที่ 18 มกราคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีโครงการ การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงาน โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมบูรณาการในดครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดีให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงาน รวมทั้งรับฟังประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมสรรพสามิต โดยมีผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ชนิดยาเส้นอื่นที่มิใช่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง

ตรวจเยี่ยมพะเยา.jpg

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

วันที่ 17 มกราคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา โดยมีนายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ตลอดจนข้อแนะนำแก่โรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน สหกรณ์แปรรูปผลิตผลการเกษตรป่าแดง จำกัด โดย นายอนันตศักดิ์ กุลปัญญา ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดเพะเยา และวิสาหกิจชุมชน สันป่าคา โดย นายฉลอง มากสุข ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ตรวจอุตรดิตถ์.jpg

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงงานสุรา บริษัท มงคลสมัย จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสันติ ชื่นชม สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ

ชุมชนต้นแบบ.jpg

ตรวจเยี่ยมศูนย์ชุมชนต้นแบบ (วิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่)

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจเยี่ยมศูนย์ชุมชนต้นแบบ (วิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่) เลขที่ 3/1 หมู่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ

ข่าวทั้งหมด


บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จุลสารสรรพสามิต

รายงานประจำปี

คู่มือสำหรับประชาชน

ดาวน์โหลดใบสมัคร