สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

TAX.jpg

ประชุมการกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้นายชาตรี สุขสิทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมการกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

PN ปรับ.jpg

ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยนายชาตรี สุขสิทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับพื้นฐาน) โดยมีนายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ และนายบุญชม สุวรรณรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย ให้การต้อนรับ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับก้าวหน้า) โดยมีนางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน และบุคลากรในสังกัดอำนวยความสะดวกและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ

123.jpg

การอบรมแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศตรวจปฏิบัติการ

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในการอบรม แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศตรวจปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ด้วยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมและร้านค้าที่ได้รับอนุญาต (Check SURE System) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการปราบปราม และระบบยังอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจปฏิบัติการ ตรวจแนะนำ ตรวจสอบภาษี ตรวจปราบปราม การสืบค้นข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาเข้าร่วมทดสอบระบบดังกล่าว

ซ้อมดับเพลิง.jpg

กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ โดยมีวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และฝึกซ้อมให้บุคลากรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่การดับเพลิง ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว