สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

ปราบปราม.jpg

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรเทคนิคการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดสินค้าสรรพสามิต

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาและระบบควบคุมทางสรรพสามิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรเทคนิคการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดสินค้าสรรพสามิต โดยมีนางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงเทคนิคเกี่ยวกับการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดต่อกฎหมายในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามเป็นแนวทางเดียวกันที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายกรมสรรพสามิต รวมถึงเป็นการบูรณาการทำงานของหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด จำนวน 59 คน ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทำบุญ 90 ปี.jpg

พิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

LP.jpg

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนสาขาเมืองลำพูน และสาขาบ้านโฮ่ง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูนและสาขาบ้านโฮ่ง โดยมีนายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรม บริษัทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จำกัด และโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนไวน์เนอรี่ จังหวัดลำพูน เพื่อแนะนำและให้คำปรึกษา แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวนโยบายและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

TN.jpg

ตรวจเยี่ยม บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานลำปาง)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานลำปาง) เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการชำระภาษีสรรพสามิต การขอคืนภาษีกรณีน้ำเสื่อมฯ รวมถึงทิศทางการตลาด ของสินค้าเครื่องดื่มน้ำอัดลม เพื่อการวางแผนเป้าหมายภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ข่าวทั้งหมด


บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จุลสารสรรพสามิต

รายงานประจำปี

คู่มือสำหรับประชาชน