สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

น้ำปาด.jpg

การตรวจติดตามและประเมินผลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ และเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง/ต่ออายุ การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด โดยมีนายสันติ ชื่นชม สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

เชียงดาว.jpg

การตรวจติดตามและประเมินผลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ และเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง/ต่ออายุ การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว โดยมีนายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

วันฉัตร.jpg

พิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

วันที่ 4 พฤษภาคม นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้ นายอำนวย ตันติพิริยาภรณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

PY.jpg

การตรวจติดตามและประเมินผลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ และเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง/ต่ออายุ การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา โดยมีนายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ข่าวทั้งหมด


บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จุลสารสรรพสามิต

รายงานประจำปี

คู่มือสำหรับประชาชน