สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

พิธีวันจักรี.jpg

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มอบหมายให้นายวิทยา อันชำนาญ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรทราชวงศ์แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อบรมป้องกัน.jpg

ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ปลอมฯ จัดโดยการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) โดยมอบหมายให้ นายวีระชัย ศิริพานกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และนายวิทยา อันชำนาญ นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมบรรยายหัวข้อ "เทคนิค/แนวทางการจับกุม ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย" ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่ทำหน้าที่สืบสวนปราบปรามในเขตรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 5 รวมกว่า 200 นาย

สนทนากลุ่ม.jpg

ประชุมทางไกล VDO Conference โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Branding) กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมทั้งบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Branding) กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวน ปรับปรุงค่านิยมการทำงาน และกำหนดแบรนด์องค์กรกรมสรรพสามิตให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานในการทำงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานของกรมสรรพสามิตให้มีทิศทางเดียวกัน เป็นองค์กรต้นแบบของการทำงานอย่างมืออาชีพ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สามารถจดจำภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์แบรนด์เคยู (BrandKU) เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวและร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 5 เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

การพัฒนาตนเอง.jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเอง (Self Development) ด้วยการฝึกสมาธิภาวนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเอง (Self Development) ด้วยการฝึกสมาธิภาวนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 ณ วัดป่าอาจารย์มั่น (ภูริทัตโต) ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว