สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕
 
 ผู้บริหาร | ส่วนอำนวยการ | ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
 
 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม | ส่วนกฎหมาย
 

ผู้บริหาร

 

 

 ภาคเศรษฐพร.jpg

นายเศรษฐพร  ศรีติพันธ์  
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

 
    ตำแหน่งว่าง2017.jpg
   

 - ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

 

 
 
พรศักดิ์ นวลคำ.jpg ชพ-Nitwadee.jpg อำนวย.jpg วีระชัย.jpg หน.ปอนด์.jpg

นายพรศักดิ์  นวลคำ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นางนิษฐ์วดี  ทวีจิระวัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอำนวย ตันติพิริยาภรณ์
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

นายวีระชัย  ศิริพานกุล
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม

 นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

Line_on.jpg

ส่วนอำนวยการ

พรศักดิ์ นวลคำ.jpg

นายพรศักดิ์  นวลคำ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ULine_R.jpg   ULine_L.jpg
J_Kalaya.jpg Line_R.jpg   Line_L.jpg ตำแหน่งว่าง2017.jpg

นางสาวกัญฐาญา  คำสร้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

     

 - ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

 
แอนนา.jpg เอ็มอร  ธรรมขันแข็ง.jpg       ธัญวรัตน์.jpg ประภาวดี.jpg

นางสาวรมิดา  เลิศธนธร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวเอ็มอร  ธรรมขันแข็ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

     

นางธัญญพัทธ์ กุลธวัฒน์นันท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวประภาวดี  มั่งมูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

ลูกจ้างประจำ

 

  A_P_Arthit.jpg       นริศย์พงศ์ กิติจันทร์.jpg  


นายอาทิตย์ ถาวร
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

     

นายนริศย์พงศ์ กิติจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒ 

พนักงานราชการ

 

A_P_Ao.jpg A_P_Nooy.jpg       วทัญญู2.jpg  

นางวราภรณ์ สุวรรณเสน
พนักงานการเงินและบัญชี

นายณรงค์ ภูโปร่ง
พนักงานขับรถยนต์

     

นายวทัญญู จินาทิพย์
พนักงานประจำสำนักงาน 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

อารยา.jpg กาญจนาพร.jpg       น้ำฝน คำใจ.jpg บุญสม.jpg

นางอารยา จันทนุพงศา
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวกาญจนาพร รินลา
นักวิชาการสรรพสามิต

     

นางสาวน้ำฝน คำใจ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญสม ขำแสง
พนักงานขับรถยนต์

ประเวศ.jpg กฤษดา ถาวร.jpg       พี่เก๋.jpg  

นายประเวศ บุญยืน
พนักงานขับรถยนต์

นายกฤษดา ถาวร
พนักงานขับรถยนต์

     

นายอดิศักดิ์  ภูบิน
พนักงานขับรถยนต์ 
กลับด้านบน
 Line_on.jpg

 

 


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชพ-Nitwadee.jpg

นางนิษฐ์วดี  ทวีจิระวัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายสารสนเทศและบริการ   ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
ULine_R.jpg   ULine_L.jpg
ประโลมใจ.jpg Line_R.jpg   Line_L.jpg พี่จิน.png

นางประโลมใจ  ลายภูคำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

     

นางจินตนา พงษ์ศิริกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

กีฬาบอล กอนแสง.jpg ตำแหน่งว่าง2017.jpg       วัชรินทร์1.jpg วิไลพร2.jpg 

นายกีฬาบอล กอนแสง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

     

 นายวัชรินทร์ ทาใจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาววิไลพร บุญเติม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

             

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

ณัฐพล.jpg         วรศร.jpg  

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  สิงห์โทราช
นักวิชาการสรรพสามิต 

     

นายวรศร  ศิริพานกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

        ณัฐพงศ์.jpg  
         

นายณัฐพงศ์  จันทร์รัตน์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 
กลับด้านบน
 Line_on.jpg

 

 


ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

หน.ปอนด์.jpg

 นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี   ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ULine_R.jpg   ULine_L.jpg
ตำแหน่งว่าง2017.jpg Line_R.jpg   Line_L.jpg J_Charit.jpg

 - ว่าง -

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

     

ว่าที่ร้อยตรีชะริด จอมเรือง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  

J_Jiranan.jpg พี่รุ่ง.jpg        พี่มด.jpg J_Pramuan.jpg 

นางจิรานันท์  สุดหอม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  

นางรุ่งลาวัลย์  รัตนศรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  

     

นางสาวศิริพร  ถนอมสินทรัพย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  

นางประมวล คำผุย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  

          ตำแหน่งว่าง2017.jpg
         

- ว่าง -
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  


             

ลูกจ้างชั่วคราว

 

พี่เป้.jpg

นางสาวหทัยชนก คงเพ็ช
นักวิชาการสรรพสามิต  

 
กลับด้านบน
 Line_on.jpg

  


ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

 

 

วีระชัย.jpg

นายวีระชัย  ศิริพานกุล

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

 

ฝ่ายตรวจสอบภาษี   ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ULine_R.jpg   ULine_L.jpg
ตำแหน่งว่าง2017.jpg Line_R.jpg   Line_L.jpg วิทยา.jpg

- ว่าง -
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ

     

นายวิทยา  อันชำนาญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

 
กาญจนา.jpg อุ๋ม.jpg       P_Kraidate.jpg P_Bancha.jpg

นางสาวกาญจนา  สายมา
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

 นางสาวศิรพิชญ์  จัดของ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

     

นายไกรเดช รินต๊ะมา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายบัญชา แก้วแปง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 
           บอย2.jpg  


 
     

นายเศกสรร  กันธา
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน


 
 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

โบว์.jpg นาย.jpg เฟรม.jpg

นางสาวปณิธวดี คงเพ็ช
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาววชิรญาณ์  พันธุ์วิเศษ
นักตรวจสอบภาษี

นายวรธิษณ์  เกษพรหม
นักวิชาการสรรพสามิต

กลับด้านบน
 Line_on.jpg

 

 


ส่วนกฎหมาย

อำนวย.jpg

นายอำนวย ตันติพิริยาภรณ์

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

พี่ดำ.jpg ตำแหน่งว่าง2017.jpg พี่ต้น.jpg

นายสารีรักษ์  ด้วงยาง
นิติกรชำนาญการ

- ว่าง -
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายธนาพงศ์  คันธานนท์
นิติกรชำนาญการ

พี่ต้อย.jpg    ตำแหน่งว่าง2017.jpg 

นางสาวรฐาอร  บุญเลิศ
นิติกรชำนาญการ


 
 

 

- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ

ลูกจ้างชั่วคราว

 

   แจง.jpg  
 

นางสาวโชติกา  ปากหวาน
นักวิชาการสรรพสามิต

 
กลับด้านบน
 Line_on.jpg