สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕
 
 ผู้บริหาร | ส่วนอำนวยการ | ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
 
 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม | ส่วนกฎหมาย
 

ผู้บริหาร

 

 

 ภาคดรุณี.jpg

นางดรุณี  จารุภูมิ
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

 
  ตำแหน่งว่าง2017.jpg
  

- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

 

 
 
พรศักดิ์ นวลคำ.jpgชพ-Nitwadee.jpgnisarat.jpgวีระชัย.jpgสว่าง  จิโน.jpg

นายพรศักดิ์  นวลคำ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นางนิษฐ์วดี  ทวีจิระวัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

นายวีระชัย  ศิริพานกุล
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม

 นายสว่าง  จิโน
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

Line_on.jpg

ส่วนอำนวยการ

พรศักดิ์ นวลคำ.jpg

นายพรศักดิ์  นวลคำ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ULine_R.jpg ULine_L.jpg
J_Kalaya.jpgLine_R.jpg Line_L.jpgณัฏศรินทร์2.jpg

นางสาวกัญฐาญา  คำสร้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   

นางสาวณัฏศรินทร์  สว่างอนันกุล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

 
แอนนา.jpgเอ็มอร  ธรรมขันแข็ง.jpg   ธัญวรัตน์.jpgประภาวดี.jpg

นางสาวรมิดา  เลิศธนธร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวเอ็มอร  ธรรมขันแข็ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

   

นางธัญวรัตน์  เกี๋ยงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวประภาวดี  มั่งมูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

ลูกจ้างประจำ

 

 A_P_Arthit.jpg   นริศย์พงศ์ กิติจันทร์.jpg 


นายอาทิตย์ ถาวร
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

   

นายนริศย์พงศ์ กิติจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒ 

พนักงานราชการ

 

A_P_Ao.jpgA_P_Nooy.jpg   วทัญญู2.jpg 

นางวราภรณ์ สุวรรณเสน
พนักงานการเงินและบัญชี

นายณรงค์ ภูโปร่ง
พนักงานขับรถยนต์

   

นายวทัญญู จินาทิพย์
พนักงานประจำสำนักงาน 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

ธนบูรณ์.jpgวัทนวิภา.jpg   เอกราช.jpgบุญสม.jpg

นายธนบูรณ์ เปี่ยมสุข
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาววัทนวิภา มณีศร
เจ้าพนักงานธุรการ

   

นายเอกราช ใจแจ่ม
นักวิชาการสรรพสามิต

นายบุญสม ขำแสง
พนักงานขับรถยนต์

ประเวศ.jpgกฤษดา ถาวร.jpg   พี่เก๋.jpg 

นายประเวศ บุญยืน
พนักงานขับรถยนต์

นายกฤษดา ถาวร
พนักงานขับรถยนต์

   

นายอดิศักดิ์  ภูบิน
พนักงานขับรถยนต์ 
กลับด้านบน
 Line_on.jpg

 

 


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชพ-Nitwadee.jpg

นางนิษฐ์วดี  ทวีจิระวัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายสารสนเทศและบริการ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
ULine_R.jpg ULine_L.jpg
ประโลมใจ.jpgLine_R.jpg Line_L.jpgพี่จิน.png

นางประโลมใจ  ลายภูคำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

   

นางจินตนา พงษ์ศิริกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

กีฬาบอล กอนแสง.jpgตำแหน่งว่าง2017.jpg   วัชรินทร์1.jpgวิไลพร2.jpg 

นายกีฬาบอล กอนแสง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

   

 นายวัชรินทร์ ทาใจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาววิไลพร บุญเติม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

       

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

ณัฐพล.jpg    วรศร.jpg 

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  สิงห์โทราช
นักวิชาการสรรพสามิต 

   

นายวรศร  ศิริพานกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

    ณัฐพงศ์.jpg 
     

นายณัฐพงศ์  จันทร์รัตน์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 
กลับด้านบน
 Line_on.jpg

 

 


ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

สว่าง  จิโน.jpg

นายสว่าง  จิโน

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ULine_R.jpg ULine_L.jpg
หน.ปอนด์.jpgLine_R.jpg Line_L.jpgJ_Charit.jpg

นายพงศ์ภวัน  ตะรุสะ

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

   

ว่าที่ร้อยตรีชะริด จอมเรือง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  

J_Jiranan.jpgพี่รุ่ง.jpg    พี่มด.jpgJ_Pramuan.jpg 

นางจิรานันท์  สุดหอม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  

นางรุ่งลาวัลย์  รัตนศรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  

   

นางสาวศิริพร  ถนอมสินทรัพย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  

นางประมวล คำผุย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  

     กิ๊ง.jpg
     

นางสาวสุรัญญา  พลดงนอก
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  


       

ลูกจ้างชั่วคราว

 

พี่เป้.jpg

นางสาวหทัยชนก คงเพ็ช
นักวิชาการสรรพสามิต  

 
กลับด้านบน
 Line_on.jpg

  


ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

 

 

วีระชัย.jpg

นายวีระชัย  ศิริพานกุล

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

 

ฝ่ายตรวจสอบภาษี ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ULine_R.jpg ULine_L.jpg
ตำแหน่งว่าง2017.jpgLine_R.jpg Line_L.jpgวิทยา.jpg

- ว่าง -
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ

   

นายวิทยา  อันชำนาญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

 
กาญจนา.jpgอุ๋ม.jpg   P_Kraidate.jpgP_Bancha.jpg

นางสาวกาญจนา  สายมา
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

 นางสาวศิรพิชญ์  จัดของ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

   

นายไกรเดช รินต๊ะมา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายบัญชา แก้วแปง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 
      บอย2.jpg 


 
   

นายเศกสรร  กันธา
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน


 
 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

โบว์.jpgนาย.jpgปิยะ.jpg

นางสาวปณิธวดี คงเพ็ช
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาววชิรญาณ์  พันธุ์วิเศษ
นักตรวจสอบภาษี

นายปิยะ  พะสุ
นักวิชาการสรรพสามิต

กลับด้านบน
 Line_on.jpg

 

 


ส่วนกฎหมาย

nisarat.jpg

นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

พี่ดำ.jpgอำนวย.jpgตำแหน่งว่าง2017.jpg

นายสารีรักษ์  ด้วงยาง
นิติกรชำนาญการ

นายอำนวย  ตันติพิริยาภรณ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

- ว่าง -
นิติกรชำนาญการ

พี่ต้อย.jpg  L_P_Tanapong.jpg 

นางสาวรฐาอร  บุญเลิศ
นิติกรชำนาญการ


 
 

 

นายธนาพงศ์ คันธานนท์
นิติกรชำนาญการ

ลูกจ้างชั่วคราว

 

  แจง.jpg 
 

นางอัมพร ปินตานา
นักวิชาการสรรพสามิต

 
กลับด้านบน
 Line_on.jpg