สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕
 
 ผู้บริหาร | ส่วนอำนวยการ | ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
 
 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม | ส่วนกฎหมาย
 

ผู้บริหาร

 

 

 ตำแหน่งว่าง2017.jpg

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

 
  H_Chatree.jpg
  

นายชาตรี  สุขสิทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

 

 
 
ชพ-Nitwadee.jpgJ_Sawang.jpgnisarat.jpgวีระชัย.jpgตำแหน่งว่าง2017.jpg

นางนิษฐ์วดี  ทวีจิระวัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายสว่าง จิโน
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

นายวีระชัย  ศิริพานกุล
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม

 - ว่าง -
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

Line_on.jpg

ส่วนอำนวยการ

ชพ-Nitwadee.jpg

นางนิษฐ์วดี  ทวีจิระวัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ULine_R.jpg ULine_L.jpg
J_Kalaya.jpgLine_R.jpg Line_L.jpgณัฏศรินทร์2.jpg

นางสาวกัลยา  คำสร้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   

นางสาวณัฏศรินทร์  สว่างอนันกุล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

 
แอนนา.jpgณัฐพงษ์.jpg   ธัญวรัตน์.jpgประภาวดี.jpg

นางสาวรมิดา  เลิศธนธร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายณัฐพงษ์  สุนตาอินทร์
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

   

นางธัญวรัตน์  เกี๋ยงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวประภาวดี  มั่งมูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

ลูกจ้างประจำ

 

 A_P_Arthit.jpg   A_P_Mong.jpg 


นายอาทิตย์ ถาวร
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

   

นายนริศย์พงศ์ กิติจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒ 

พนักงานราชการ

 

A_P_Ao.jpgA_P_Nooy.jpg   วทัญญู2.jpg 

นางวราภรณ์ สุวรรณเสน
พนักงานการเงินและบัญชี

นายณรงค์ ภูโปร่ง
พนักงานขับรถยนต์

   

นายวทัญญู จินาทิพย์
พนักงานประจำสำนักงาน 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

ธนบูรณ์.jpgวัทนวิภา.jpg   เอกราช.jpgA_P_One.jpg

นายธนบูรณ์ เปี่ยมสุข
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาววัทนวิภา มณีศร
เจ้าพนักงานธุรการ

   

นายเอกราช ใจแจ่ม
นักวิชาการสรรพสามิต

นายบุญสม ขำแสง
พนักงานขับรถยนต์

A_P_Berm.jpgA_Ake.jpg   พี่เก๋.jpg 

นายประเวศ บุญยืน
พนักงานขับรถยนต์

นายกฤษดา ถาวร
พนักงานขับรถยนต์

   

นายอดิศักดิ์  ภูบิน
พนักงานขับรถยนต์ 
กลับด้านบน
 Line_on.jpg

 

 


ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

J_Sawang.jpg

นายสว่าง  จิโน
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายสารสนเทศและบริการ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
ULine_R.jpg ULine_L.jpg
ประโลมใจ.jpgLine_R.jpg Line_L.jpgIT_P_Jin.jpg

นางประโลมใจ  ลายภูคำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

   

นางจินตนา พงษ์ศิริกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

จรัส.jpgตำแหน่งว่าง2017.jpg   ตำแหน่งว่าง2017.jpgวิไลพร2.jpg 

นายจรัส มูลมั่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

   

 นายวัชรินทร์ ทาใจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาววิไลพร บุญเติม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

       

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

ณัฐพล.jpg    วรศร.jpg 

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  สิงห์โทราช
นักวิชาการสรรพสามิต 

   

นายวรศร  ศิริพานกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

    ณัฐพงศ์.jpg 
     

นายณัฐพงศ์  จันทร์รัตน์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 
กลับด้านบน
 Line_on.jpg

 

 


ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ตำแหน่งว่าง2017.jpg

- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ULine_R.jpg ULine_L.jpg
หน.ปอนด์.jpgLine_R.jpg Line_L.jpgJ_Charit.jpg

นายพงศ์ภวัน  ตะรุสะ

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

   

ว่าที่ร้อยตรีชะริด จอมเรือง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  

J_Jiranan.jpgพี่รุ่ง.jpg    พี่มด.jpgJ_Pramuan.jpg 

นางจิรานันท์  สุดหอม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  

นางรุ่งลาวัลย์  รัตนศรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  

   

นางสาวศิริพร  ถนอมสินทรัพย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  

นางประมวล คำผุย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  

     กิ๊ง.jpg
     

นางสาวสุรัญญา  พลดงนอก
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  


       

ลูกจ้างชั่วคราว

 

พี่เป้.jpg

นางสาวหทัยชนก คงเพ็ช
นักวิชาการสรรพสามิต  

 
กลับด้านบน
 Line_on.jpg

  


ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

 

 

วีระชัย.jpg

นายวีระชัย  ศิริพานกุล

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

 

ฝ่ายตรวจสอบภาษี ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ULine_R.jpg ULine_L.jpg
ตำแหน่งว่าง2017.jpgLine_R.jpg Line_L.jpgวิทยา.jpg

- ว่าง -
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ

   

นายวิทยา  อันชำนาญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

 
กาญจนา.jpgอุ๋ม.jpg   P_Kraidate.jpgP_Bancha.jpg

นางสาวกาญจนา  สายมา
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

 นางสาวศิรพิชญ์  จัดของ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

   

นายไกรเดช รินต๊ะมา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายบัญชา แก้วแปง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 
      บอย2.jpg 


 
   

นายเศกสรร  กันธา
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน


 
 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

โบว์.jpgนาย.jpgปิยะ.jpg

นางสาวปณิธวดี คงเพ็ช
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาววชิรญาณ์  พันธุ์วิเศษ
นักตรวจสอบภาษี

นายปิยะ  พะสุ
นักวิชาการสรรพสามิต

กลับด้านบน
 Line_on.jpg

 

 


ส่วนกฎหมาย

nisarat.jpg

นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย

พี่ดำ.jpgอำนวย.jpgตำแหน่งว่าง2017.jpg

นายสารีรักษ์  ด้วงยาง
นิติกรชำนาญการ

นายอำนวย  ตันติพิริยาภรณ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

- ว่าง -
นิติกรชำนาญการ

พี่ต้อย.jpg  L_P_Tanapong.jpg 

นางสาวรฐาอร  บุญเลิศ
นิติกรชำนาญการ


 
 

 

นายธนาพงศ์ คันธานนท์
นิติกรชำนาญการ

ลูกจ้างชั่วคราว

 

  แจง.jpg 
 

นางอัมพร ปินตานา
นักวิชาการสรรพสามิต

 
กลับด้านบน
 Line_on.jpg