สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5         

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ท่านภาคเศรษฐพร.jpg

 

   นายเศรษฐพร  ศรีติพันธ์

23 พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg

ท่านภาคดรุณี 1.jpg

 

   นางดรุณี  จารุภูมิ

27 ต.ค. 2564 - 18 พ.ย. 2565

Rg1-footer.jpg
ปัณณทัต5-P5.jpg

   นายปัณณทัต  ใจทน

18 ธ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2564

Rg1-footer.jpg

 

 สุรชัย-โต.jpg

   นายสุรชัย โตพานิช

26 พ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560

Rg1-footer.jpg

 

 MGT_Pak5_57_1.jpg

   นางสดศรี พงศ์อุทัย

3 มี.ค. 2557 - 7 ม.ค. 2559

Rg1-footer.jpg

 

 MGT_Pak5_56.jpg

   นายสุพูล ธรรมจักษุ

 

29 ม.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556 

Rg1-footer.jpg

 

 MGT_Pak5_55.jpg

   ร้อยเอกสมบูรณ์ ผิวอ่อน

1 มิ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2555 

Rg1-footer.jpg

 

 MGT_Pak5_54.jpg

   นางดารัต บินซีดิน

18 ธ.ค. 2552 - 31 พ.ค. 2555 

Rg1-footer.jpg

 

 MGT_Pak5_53.jpg

   นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ์

22 ต.ค. 2551 - 12 ต.ค. 2552 

Rg1-footer.jpg

 

 MGT_Pak5_52.jpg

   นายชนรรจน์ อินทระ

3 พ.ย. 2548 - 21 ต.ค. 2551 

Rg1-footer.jpg

 

 MGT_Pak5_Null_M1.jpg

   นายอารยะ องคสิงห์

18 ก.พ. 2548 - 6 ต.ค. 2548 

Rg1-footer.jpg

 

 MGT_Pak5_45.jpg

   นายเอกศักดิ์ โอเจริญ

22 ต.ค. 2545 - 18 ก.พ. 2548 

Rg1-footer.jpg

 

 MGT_Pak5_Null_M1.jpg

   นายวิชัย วิชัยลักษณ์

2 ต.ค. 2543 - 21 ต.ค. 2545 

Rg1-footer.jpg

 

 MGT_Pak5_Null_M1.jpg

   นายปรีชา อักษรทอง

1 ต.ค. 2542 - 1 ต.ค. 2543 

Rg1-footer.jpg

 

 MGT_Pak5_Null_M1.jpg

   นายปรัชญา อารีรักษ์

15 ก.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2542