สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เกี่ยวกับสำนักงาน

his.gif 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง  

            ตั้งอยู่เลขที่ 312 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม การปฏิบัติงานของจังหวัดภาคเหนือตอนบน  9 จังหวัด มีพื้นที่รวม  95,297,124  ตารางกิโลเมตร  จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบมีดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดน่าน  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดลำปาง  จังหวัดลำพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์     

            เดิมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5   ยังเป็นสำนักงานสรรพสามิตเขต 5 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ.2510 มีสำนักงานสรรพสามิตเขตตั้งอยู่ ณ จังหวัดลำปาง  ต่อมาได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 231 ลงวันที่  31 ตุลาคม  พ.ศ.2515 ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และได้แบ่งท้องที่ของกรมสรรพสามิตออกเป็นเขตใหม่ โดยให้สรรพสามิตเขต 5  มีสำนักงานสรรพสามิตเขต อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อความเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์  

v1.jpg

            สำนักงานสรรพสามิตเขต 5  ในระหว่างที่ตั้งสำนักงานอยู่จังหวัดลำปางนั้น  สำนักงานตั้งอยู่ถนนบุญวาทย์  ตำบลหัวเวียง จังหวัดลำปาง ตัวอาคารเรือนไม้ทรงปั้นหยาชั้นเดียว  ขุนจำนงศ์  จินารักษ์  ยกให้    ต่อมาได้ย้ายสำนักงานไปตั้งอยู่  ณ บ้านเลขที่ 213 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน แบบทรงพม่า  สูง 2 ชั้น  ซึ่งรัฐได้ยึดจากพ่อเลี้ยงส่างจันทร์ เชื้อชาติพม่า ที่ค้างชำระค่าภาคหลวง    เมื่อทางการยึดอาคารดังกล่าวมาเป็นของรัฐแล้ว ได้ให้เอกชนเช่าประกอบกิจการค้าชั่วระยะเวลาหนึ่งกรมสรรพากรจึงขอตั้งเป็น ที่ทำการของแผนกสรรพากร ครั้นแผนกสรรพากรย้ายไปอยู่ร่วมกับศาลากลางจังหวัด สรรพสามิตเขต 5  จึงได้เข้าอยู่แทน  โดยตั้งเป็นสำนักงานสรรพสามิตเขต ตัวอาคารที่ทำการดังกล่าวมีอายุมากกว่าครึ่งศตวรรษล้าสมัยและชำรุดทรุดโทรมมาก และตั้งอยู่ในตลาดกลางเมืองลำปาง ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ราชการในสมัยที่หม่อมราชวงศ์ ทันพงษ์   กฤดากร ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต  จึงได้พิจารณาจะจัดสร้างสำนักงานสรรพสามิตเขต  5  เสียใหม่  ตามประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่  231  แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณและสถานที่ที่จะก่อสร้าง   ต่อมาในปี พ.ศ.2516 จึงได้ทำการซ่อมแซม ปรับปรุงตัวอาคาร ซึ่งเดิมเป็นที่ทำการของโรงงานสุราพร้อมทั้งสร้างรั้วรอบ อาคารสำนักงานสร้างบ้านพักเสมียนและนายตรวจสรรพสามิตจำนวน 5 หน่วย ตั้งอยู่เลขท 312 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  งานซ่อมแซมและปรับปรุงตัวอาคารดังกล่าว  พร้อมทั้งงานตกแต่ง  

            ภายในสำนักงานจนแล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดเป็นที่ทำงานได้ในปี พ.ศ.2517 ซึ่งขณะนั้น มีนายพิพัฒน์ โปษยานนท์ ดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมสรรพสามิต ที่ทำการใหม่ของสำนักงานสรรพสามิตเขต 5 ดังกล่าวเป็นตัวอาคารเรือนไม้ ทรงธรรมดา สูง 2 ชั้น และได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายสำนักงานสรรพสามิตเขต 5 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2517 ซึ่งขณะนั้นอัตรากำลังบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 13  คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน รวมทั้งหมด 16 คน และใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานสรรพสามิตเขต 5 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา   

v2.jpg

            ต่อมา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  พ.ศ.2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่ ได้กำหนดให้สำนักงานสรรพสามิตเขต 5 เป็นสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย1 ฝ่าย 4 ส่วน ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนวางแผนและประเมินผล ส่วนกฎหมาย และส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 37 คน ลูกจ้างประจำ 4 คนลูกจ้างชั่วคราว 2 คน รวมทั้งหมด 43 คน  

            ปีพุทธศักราช 2548 นายชนรรจน์ อินทระ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เห็นว่า สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อาคารเก่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สะดวกในการปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ในฤดูฝนมีน้ำท่วมขังเกิดน้ำท่วม หน้าน้ำหลากจะไหลเข้ามาท่วมสำนักงาน จึงได้ดำเนินการของบประมาณจากกรมสรรพสามิตมาดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่

v3.jpg

           ปัจจุบันอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ด้านทิศ ตะวันออก มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้านหน้าอาคารติดกับถนนเจริญราษฎร์ เลขที่ 279 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,152 ตรม. ชั้นที่หนึ่งเป็นที่ทำการของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป และห้องทำงานของผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ชั้นที่สองเป็นที่ทำการของส่วนวางแผนและจัดเก็บภาษี ที่ทำการส่วนตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปรามและห้องสมุด ชั้นที่สามประกอบด้วยที่ทำการส่วนกฎหมาย ห้องประชุมเล็กและห้องประชุมใหญ่ อาคารได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้พยายามปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงามต่อผู้พบเห็นและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ล่องแม่น้ำปิง และเพื่อให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน และเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ธันวาคม 2551

  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

            สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบ การป้องกันและปราบปราม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายที่กำหนด ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการ ทางกฎหมาย ทางเทคโนโลยี แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี งบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นศูนย์ข้อมูล และประมวลผลการจัดเก็บภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา การตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและประเมินเรียกเก็บภาษี และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และ ไพ่ ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย