สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

ระบบตรวจสอบ.jpg

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามและถ่ายทอดการออกตรวจปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปราม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานการจัดอบรมการใช้งาน ระบบตรวจสอบติดตามและถ่ายทอดการออกตรวจปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปราม ตามโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามและถ่ายทอดการออกตรวจปฏิบัติภารกิจป้องกันและปรามปราม ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษี ป้องกันและปราบปราม สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ประชุมเชียงราย.jpg

ประชุมการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานการประชุมการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมี ดร. สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบอุตสาหกรรมส่งออก ตัวแทนผู้ส่งออกเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับฟังประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ณ ศูนย์ตรวจสอบสินค้า กรมสรรพสามิต (ด่านชั่งน้ำหนัก) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สวรรคต.jpg

พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายฐากร เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วน ในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผลิตสุรา.jpg

ประชุมแนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อกำหนดวิธีในการระดมความคิดเห็น จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานพร้อมเหตุผลและข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอกรมสรรพสามิตนำไปพิจารณาประกอบแนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 5 ทั้ง 9 พื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว