สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

2.jpg

อบรมโครงการ “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี และด้านการตรวจสอบภาษี ภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE EXCISE”

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี และด้านการตรวจสอบภาษี ภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE EXCISE” โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

10.jpg

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

1.jpg

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม” โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

1.jpg

กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทย แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทย แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

326750980_897535195026486_8110606812479688088_n.jpg

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาตรวจเยี่ยม

วันที่ 31 มกราคม 2566 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งประชุมรับฟังผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และพื้นที่ในสังกัด โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

2.jpg

คณะที่ปรึกษาตามโครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร

วันนี้ 9 ธันวาคม 2565 คณะที่ปรึกษาตามโครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร ได้ประชุมและรับฟัง เกี่ยวกับ ภารกิจ บทบาท โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและอัตรากำลังของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เพื่อนำไปปรับบทบาทและอัตรากำลังของหน่วยงานให้เหมาะสม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ทันต่อสถานการณ์

1.jpg

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่ ในสังกัดภาคที่ 4 และข้าราชการ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร ณ โรงแรมเวลา ดี จังหวัดอุดรธานี

5 ธันวาคม 2565.jpg

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔

ขยายเวลาลดภาษีดีเซล.jpg

ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล

ครม. เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและภาคธุรกิจ

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department เมนูที่เกี่ยวข้อง

 
ภาษีสรรพสามิต
Web link หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
 
1.ผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป
 
1.1.รวบรวมภาพเก่าในอดีต
 
2.โครงสร้างองค์กร
 
3.อัตรากำลัง
 
4. กฏ ระเบียบ คำสั่ง สนง.กฏหมาย
 
5.มอบอำนาจ
 
6.ระบบงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารการจัดเก็บภาษีและด้านการป้องกันและปราบปรามสภ.ที่4(ห้องกฎหมาย)
 
7.รายงานงบทดลอง
 
8.องค์กรแห่งการเรียนรู้ สภ.ที่ 4(KM)
 
 
9.แบบทดสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย
 
10.การตรวจสอบการนำเงินส่งคลังเกิน 3 วันทำการ
 
11.รายงาน สรุปผลการจัดเก็บรายได้/รายพื้นที่
 
12.รายงาน รายได้/คดี/ คดีคุณภาพ /ทะเบียน/สุราชุมชน/ใบอนุญาต/รถยนต์คันแรก
 
13.รายงานออกใบอนุญาต สุรา ยาสูบ ไพ่ ยาเส้น รายพื้นที่และสาขา  (ทดสอบพื้นที่สาขาบันทึก 6/7/2564)
 
14.รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
2561  2562  2563  2564  2565 
 
15.ระบบงานสืบค้นเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก อนุญาตโดย สภ.ที่ 4
หรือใช้ smart phone สแกน QRCODE
16.รายงานสรุปเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก เป็น pdf
 
17.รายงานเครื่องดื่มที่ได้รับอนุมัติสิทธิเสียภาษีในอัตรามูลค่าร้อยละศูนย์
 
18.ประชาสัมพันธ์แนวเขตพื้นที่ (zoning)ไฟล์ได้มาจากสนง.สรรพสามิตพื้นที่
19.ระบบงานประชาสัมพันธ์แนวเขตพื้นที่ (zoning)เลือกรายพื้นที่ พัฒนาโดย ส่วนเทคโนฯ สภ.ที่ 4
 
20.แผนที่ภาษีสินค้าและบริการในพื้นที่ สภ.ที่ 4
 
21.สรุปการส่งสินค้านำมันออกนอกราชอาณาจักรในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ที่ 4
 
22.ระบบรวบรวมภาพกิจกรรม พัฒนาโดย ส่วนเทคโนฯสภ.ที่ 4
 
23.คู่มือเครื่องอ่านบัตร(Smart Card Reader)
 
24. เว็บเดิม สภ.ที่ 4 (อินทราเน็ต)
 
25. รหัสขีดฆ่าแสตมป์ยาเส้นของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 9 พื้นที่ในสภ.ที่ 4
 
26. ตัวอย่าง/การขีดฆ่าแสมป์ยาเส้น
 
27. บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานปราบปราม