ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
อัตรากำลัง
รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้    
เครือข่ายวายุภักษ์
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข่าวกรมสรรพสามิต
กฏ ระเบียบ คำสั่ง สนง.กฏหมาย
มอบอำนาจ
ห้องกฎหมาย
     สภ.ที่ 4
nbsp;  
Model-KM-Pak 4
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย
รายงาน รายได้/คดี/ จดทะเบียน/สุราชุมชน/ใบอนุญาต/รถยนต์คันแรก
รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
2561 2562 2563
ตรวจสอบเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก
รายงานสรุปเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก
สรุปการส่งสินค้านำมันออกนอกราชอาณาจักร
ภาพกิจกรรม
ประชา สัมพันธ์แนวเขตพื้นที่ (zoning)
ประชาสัมพันธ์แนวเขต พื้นที่ (zoning)เลือกรายจังหวัด
แผนที่ภาษีสินค้าและบริการในพื้นที่ สภ.ที่ 4
คู่มือเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader)
หน้าหลัก

  
banner26763.jpg
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพร 
 :  

ปก.jpg
ตอนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 7 (จากสำนักนายกรัฐมนตรี) ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
 :  

b4025.jpg
ตอนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 9 (จากสำนักนายกรัฐมนตรี) ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
 :