สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

ได้ปลูกต้นไม้ และมอบอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบ 92 ปี โดยได้ปลูกต้นไม้ และมอบอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา จังหวัดอุดรธานี และได้ร่วมกันทำ Big Cleaning Day ณ บริเวณสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

1.jpg

จัดกิจกรรมการแข่งขัน ”สหายเปตอง เกมส์“ ปี 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขัน ”สหายเปตอง เกมส์“ ปี 2567 ณ สนามเปตอง สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรให้แข็งแรง สุขภาพจิตดี และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่

1.jpg

กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2567 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 25 มกราคม 2567 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2567 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ณ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร บ้านศรีวิไล ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยจัดบูธแสดงสินค้าที่กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พร้อมให้บริการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่เคลื่อนที่

1.jpg

ไหว้ศาลพระภูมิ ณ บริเวณสำนักงานและบริเวณบ้านพักข้าราชการสรรพสามิตภาคที่ 4

วันที่ 22 มกราคม 2567 นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ไหว้ศาลพระภูมิ ณ บริเวณสำนักงานและบริเวณบ้านพักข้าราชการสรรพสามิตภาคที่ 4 เพื่อความเป็นสิริมงคล ความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญรุ่งเรือง สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในหน่วยงาน

1.jpg

โครงการสัมมนายกระดับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เก่ง ดี มีความสุข เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงาน มุ่งขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บุคลากรกรมสรรพสามิต

นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เก่ง ดี มีความสุข เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงาน มุ่งขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บุคลากรกรมสรรพสามิตเกิดการรับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของการทำงานที่ตรงเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันกำหนดแผนงาน ร่วมคิด และวิธีการแก้ไขปัญหาและแตกงานย่อย (Backlog) เพื่อกระจายงานสู่ภาคและพื้นที่เกิดการปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรกรมสรรพสามิตสามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานซึ่งมีรูปแบบและแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2567

2.jpg

ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

วันที่ 5 มกราคม 2567 นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โดยมี ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารกรมสรรพสามิต

2.jpg

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร Excise Exercise Day

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร Excise Exercise Day ณ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

21.jpg

ประชุมการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุดรธานี (คบจ.)

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ และผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายปิยกร อภิบาลศรี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุดรธานี (คบจ.) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังเขต 4 สำนักงานคลังเขต 4 จังหวัดอุดรธานี

11.jpg

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ESG Excise Day

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ESG Excise Day ณ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

1.jpg

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร Excise Exercise Day

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร Excise Exercise Day ณ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department เมนูที่เกี่ยวข้อง

 
 
มาเรียนรู้ E-Stamp นวัตกรรมใหม่จากกรมสรรพสามิต
Web link หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
 
1.ผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป
 
1.1.รวบรวมภาพเก่าในอดีต
 
1.2.ระบบประหยัดพลังงานสภ.ที่ 4 (ESG)ตามนโยบายอธิบดี
 
1.3.รายงานหน่วยงานสรรพามิดได้รับรางวัล ศูนย์ราชการสะดวก GECC
 
2.โครงสร้างองค์กร
 
3.อัตรากำลังสภ.ที่ ๔ และพื้นที่
 
4. กฏ ระเบียบ คำสั่ง สนง.กฏหมาย
 
5.มอบอำนาจ
 
6.ระบบงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารการจัดเก็บภาษีและด้านการป้องกันและปราบปรามสภ.ที่4(ห้องกฎหมาย)
 
7.รายงานงบทดลอง
 
8.องค์กรแห่งการเรียนรู้ สภ.ที่ 4(KM)
 
 
9.แบบทดสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย
 
10.1การตรวจสอบการนำเงินส่งคลังเกิน 3 วันทำการ
 
10.2การตรวจสอบการนำเงินส่งคลังเกิน 3 วันทำการ (intranet)
 
11.รายงาน สรุปผลการจัดเก็บรายได้/รายพื้นที่
 
12.รายงาน รายได้/คดี/ คดีคุณภาพ /ทะเบียน/สุราชุมชน/ใบอนุญาต/รถยนต์คันแรก
 
13.รายงานออกใบอนุญาต สุรา ยาสูบ ไพ่ ยาเส้น รายพื้นที่และสาขา  (ทดสอบพื้นที่สาขาบันทึก 6/7/2564)
 
14.รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
2561  2562  2563  2564  2565 
 
15.ระบบงานสืบค้นเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก อนุญาตโดย สภ.ที่ 4
หรือใช้ smart phone สแกน QRCODE
16.รายงานสรุปเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก เป็น pdf
 
17.รายงานเครื่องดื่มที่ได้รับอนุมัติสิทธิเสียภาษีในอัตรามูลค่าร้อยละศูนย์
 
18.ประชาสัมพันธ์แนวเขตพื้นที่ (zoning)ไฟล์ได้มาจากสนง.สรรพสามิตพื้นที่
 
19.ระบบงานประชาสัมพันธ์แนวเขตพื้นที่ (zoning)เลือกรายพื้นที่ พัฒนาโดย ส่วนเทคโนฯ สภ.ที่ 4
เพิ่ม link เชื่อมโยงชื่อโรงเรียนกับแผนที่
 
20.แผนที่ภาษีสินค้าและบริการในพื้นที่ สภ.ที่ 4
 
21.สรุปการส่งสินค้านำมันออกนอกราชอาณาจักรในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ที่ 4
 
22.ระบบรวบรวมภาพกิจกรรม พัฒนาโดย ส่วนเทคโนฯสภ.ที่ 4
 
 
23. รหัสขีดฆ่าแสตมป์ยาเส้นของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 9 พื้นที่ในสภ.ที่ 4
 
24. ตัวอย่าง/การขีดฆ่าแสมป์ยาเส้น
 
25. บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานปราบปราม