ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
อัตรากำลัง
คลีนิกภาษี
เครือข่ายวายุภักษ์
ข่าว..iqnewsclip
กฏ ระเบียบ คำสั่ง
คำสั่งมอบอำนาจ
รวบรวมกฏหมาย/
สภ.ที่ 4/ สภ.ที่ 9/สภ.ที่ 3
Model-KM-Pak 4
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย
รายงาน รายได้/คดี/ จดทะเบียน/สุราชุมชน/ใบอนุญาต/รถยนต์คันแรก
รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
2561 2562 2563
ตรวจสอบเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก
ภาพกิจกรรม
ประชา สัมพันธ์แนวเขตพื้นที่ (zoning)
ประชาสัมพันธ์แนวเขต พื้นที่ (zoning)เลือกรายจังหวัด
แผนที่ภาษีสินค้าและบริการในพื้นที่ สภ.ที่ 4
ระบบสืบค้นฐานความผิดในการเปรียบเทียบคดี ตามคำสั่งที่ 564/2560
คู่มือเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader)
หน้าหลัก

  
ปก_03122562_106.jpg
โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 :  

ปก_csrและเกษียณ_62_09-09-62_106.jpg
โครงการฝึกอบรม CSR หลักสูตร "สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม"
 :  

ปก_เกษียณ_106.jpg
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สร้างสุขเสริมแรงบันดาลใจวัยเกษียณ"
 :