สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

ถวายสังฆทาน สิ่งของจำเป็น และร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 ถวายสังฆทาน สิ่งของจำเป็น และร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต EASE EXCISE ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ณ อ.ภูเรือ จ.เลย

1.jpg

CSR สานสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต EASE EXCISE

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการหลักสูตร “CSR สานสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต EASE EXCISE” ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ จ.เลย

1.jpg

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินคดี ภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินคดี ภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม" โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

1.jpg

เสริมสร้างความรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ด้านการรับเงินและนำส่งเงินส่งคลังผ่านระบบ GFMIS

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ด้านการรับเงินและนำส่งเงินส่งคลังผ่านระบบ GFMIS" โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

1.jpg

CSR สานสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต EASE EXCISE ณ นครพนม

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการหลักสูตร “CSR สานสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต EASE EXCISE” ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1 โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ จ.นครพนม

1.jpg

ถวายสังฆทาน สิ่งของจำเป็น และร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 ถวายสังฆทาน สิ่งของจำเป็น และร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต EASE EXCISE ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ วัดโคกสว่าง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

1.jpg

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30น. นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ บริเวณบ้านพักอาศัย

1.jpg

ทำบุญตักบาตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 รวมทำบุญตักบาตร ณ วัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก) จังหวัดอุดรธานี

2.jpg

อบรมโครงการ “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี และด้านการตรวจสอบภาษี ภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE EXCISE”

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี และด้านการตรวจสอบภาษี ภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE EXCISE” โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department เมนูที่เกี่ยวข้อง

 
ภาษีสรรพสามิต
Web link หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
 
1.ผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป
 
1.1.รวบรวมภาพเก่าในอดีต
 
1.2.ระบบประหยัดพลังงานสภ.ที่ 4 (ESG)ตามนโยบายอธิบดี
 
1.3.รายงานหน่วยงานสรรพามิดได้รับรางวัล ศูนย์ราชการสะดวก GECC
 
2.โครงสร้างองค์กร
 
3.อัตรากำลังสภ.ที่ ๔ และพื้นที่
 
4. กฏ ระเบียบ คำสั่ง สนง.กฏหมาย
 
5.มอบอำนาจ
 
6.ระบบงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารการจัดเก็บภาษีและด้านการป้องกันและปราบปรามสภ.ที่4(ห้องกฎหมาย)
 
7.รายงานงบทดลอง
 
8.องค์กรแห่งการเรียนรู้ สภ.ที่ 4(KM)
 
 
9.แบบทดสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย
 
10.การตรวจสอบการนำเงินส่งคลังเกิน 3 วันทำการ
 
11.รายงาน สรุปผลการจัดเก็บรายได้/รายพื้นที่
 
12.รายงาน รายได้/คดี/ คดีคุณภาพ /ทะเบียน/สุราชุมชน/ใบอนุญาต/รถยนต์คันแรก
 
13.รายงานออกใบอนุญาต สุรา ยาสูบ ไพ่ ยาเส้น รายพื้นที่และสาขา  (ทดสอบพื้นที่สาขาบันทึก 6/7/2564)
 
14.รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
2561  2562  2563  2564  2565 
 
15.ระบบงานสืบค้นเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก อนุญาตโดย สภ.ที่ 4
หรือใช้ smart phone สแกน QRCODE
16.รายงานสรุปเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก เป็น pdf
 
17.รายงานเครื่องดื่มที่ได้รับอนุมัติสิทธิเสียภาษีในอัตรามูลค่าร้อยละศูนย์
 
18.ประชาสัมพันธ์แนวเขตพื้นที่ (zoning)ไฟล์ได้มาจากสนง.สรรพสามิตพื้นที่
 
19.ระบบงานประชาสัมพันธ์แนวเขตพื้นที่ (zoning)เลือกรายพื้นที่ พัฒนาโดย ส่วนเทคโนฯ สภ.ที่ 4
เพิ่ม link เชื่อมโยงชื่อโรงเรียนกับแผนที่
 
20.แผนที่ภาษีสินค้าและบริการในพื้นที่ สภ.ที่ 4
 
21.สรุปการส่งสินค้านำมันออกนอกราชอาณาจักรในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ที่ 4
 
22.ระบบรวบรวมภาพกิจกรรม พัฒนาโดย ส่วนเทคโนฯสภ.ที่ 4
 
23. เว็บเดิม สภ.ที่ 4 (อินทราเน็ต)
 
24. ตัวอย่าง/การขีดฆ่าแสมป์ยาเส้น
 
25. บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานปราบปราม