59-07-15_106รูป.jpg ประชาสัมพันธ์แนวเขตพื้นที่ (zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวะ มัธยมศักษา ตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ในเขตความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
กาฬสินธุ์ขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามหนองคายหนองบัวลำภูนครพนม / สกลนครเลยอุดรธานีบึงกาฬ
 
- ข้อมูลการออกใบอนุญาตขายสุราในเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประถมศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 <คลิก>