สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต 89 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต 89 ปี

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ทำบุญ ตักบาตร ณ วัดป่าบ้านตาด และทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์รอบอาคาร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และบ้านพัก
มีโดยมีข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564