สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
มอบนโยบาย

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เดินทางไปมอบนโยบายให้กับ ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร และ แสดงความยินดีกับ นางจุไรรัตน์ เคนหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่ได้ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยมีข้าราชการและลูกจ้างติดตามในครั้งนี้