สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สรรพสามิตพื้นที่หนองคายสาขาเมืองหนองคาย สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สรรพสามิตพื้นที่หนองคายสาขาเมืองหนองคาย สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 63