สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
โครงการฝึกอบรม CSR หลักสูตร "สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม"

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมCSR หลักสูตร "สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม" ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี