สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สร้างสุขเสริมแรงบันดาลใจวัยเกษียณ"

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สร้างสุขเสริมแรงบันดาลใจวัยเกษียณ" ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี