สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
โครงการอบรม หลักสูตร พระราชบัญญัติภาษี พ.ศ.2560 กับการตรวจสอบภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและปราบปราม

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการเปิดหลักสูตร พระราชบัญญัติภาษี พ.ศ.2560 กับการตรวจสอบภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและปราบปราม ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ พรรณราย โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี