สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปก_01_02_27-03-62_106.jpg

ตรวจกำกับดูแลและติดตามการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักร การดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในเขตพื้นที่บึงกาฬ

นางสุชาดา  โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ตรวจกำกับดูแลและติดตามการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักร การดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในเขตพื้นที่บึงกาฬ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

ปก.3_27-03-62_106.jpg

ตรวจกำกับดูแลและติดตามการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักร การดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2562 และเข้าดูก่อก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ในเขตพื้นที่มุกดาหาร

นางสุชาดา  โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ตรวจกำกับดูแลและติดตามการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักร การดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2562 และเข้าดูความคืบหน้างานก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ในเขตพื้นที่มุกดาหารในวันที่ 14 มีนาคม 2562

ปก_28-03-62_106.jpg

ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคามและพื้นที่กาฬสินธ์ุพร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น ชนิดเอทานอล บริษัทมิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด และบริษัทมิตรผล ไบโอฟูเอล กุฉินารายณ์ จำกัด

นางสุชาดา  โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคามและพื้นที่กาฬสินธ์ุพร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น ชนิดเอทานอล บริษัทมิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด และบริษัทมิตรผล ไบโอฟูเอล กุฉินารายณ์ จำกัด ระหว่างวันที่ 19-20มีนาคม 2562

ปก_21-03-62_106.JPG

ประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสินค้า สำหรับการส่งออกนอกราชอาณาจักร

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประทานในการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสินค้าสำหรับการส่งออกนอกราชอาณาจักร ร่วมกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ปก_08032562_106.jpg

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2562

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ปก_010362_106.jpg

อบรมการใช้ชุดการเรียนรู้การพัฒนาภาษาอังกฤษและให้คำปรึกษาในการนำแผนแม่บทการพัฒนาภาษาอังกฤษไปปฏิบัติงานให้สำเร็จตามตัวชีีวัด ครั้งที่ 3

บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และภาคที่ 4 เข้าอบรมการใช้ชุดการเรียนรู้การพัฒนาภาษาอังกฤษและให้คำปรึกษาในการนำแผนแม่บทการพัฒนาภาษาอังกฤษไปปฏิบัติงานให้สำเร็จตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 3  ให้กับ ระหว่างวันที่ 25 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 

ปก_106_010362.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เดะ พรรณราย โฮเทล จังหวัดอุดรธานี 

ระบบบริหารจัดการฯ_๑๙๐๑๑๘_0007_ปก.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบบริการจัดการสินทรัพย์ ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ พรรณราย โฮเทล อุดรธานี  

ประชุม7มค62_๑๙๐๑๑๐_0003 ปก.jpg

กิจกรรมอวยพรปีใหม่  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมอวยพรปีใหม่ และมอบของขวัญแก่เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความรักและผูกพันในองค์กร ในวันที่ 7 มกราคม 2562 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 

bd25122561.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ (เบียร์) ณ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่จำกัด จังหวัดขอนแก่น

new3.gif นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ (เบียร์) ณ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่จำกัด จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น นางสาวจารุณี ศิริเว ชให้การต้อนรับเข้าพาเยี่ยมชมบริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด

bd24122561.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เดินทางรายงานตัวกับท่านผู้ว่าอุดรธานีเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

new3.gifวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  นางสุชาดา โชนะโต เดินทางรายงานตัวกับท่านผู้ว่าอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นายสิธิชัย จินดาหลวง นายวันชัย จันทร์พร นายปราโมทย์ ธัญญพืช เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

band21122561.jpg

กิจกรรมออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

รองผู้ว่าราชการอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร  ตรวจเยี่ยมบูธ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4(ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ) โครงการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่และให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าสรรพสามิต พ.ศ.2560 และบูรณาการร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าสรรพสามิต พ.ศ.2560 และออกใบอนุญาต และ ต่อใบอนุญาต ให้กับเจ้าของร้านขาย สุรา ยาสูบ ไพ่  ที่ อำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี ในโครงการจังหวัดอุดรธานีเคลื่อนที่ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

h642557.jpg

วันจักรี 6 เมษายน 2557

ผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เข้าร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระปฐมบรมกษัตริย์เนื่องในวันจักรีประจำปี 2557 ที่หอประชุมทองใหญ่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี วันนี้ ( 6 เม.ย.2557) 

 

banf24122561.jpg

กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของจังหวัดอุดรธานี ทุกวันจันทร์ของเดือน ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ หน้าสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี  เพื่อเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของจังหวัดอุดรธานี ทุกวันจันทร์ของเดือน ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561

ban24122561.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา บริษัท แก่นขวัญ จำกัด และ โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดเอธานอล

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยม
และแนะนำการปฏิบัติงาน โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา บริษัท แก่นขวัญ จำกัด และ โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นชนิดเอธานอล 

 

P_ปก2_241061_106.jpg

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตัวแทนหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

P4_ปก_241061_106.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม" ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 ณ เชียงคาน รีเวอร์ เมาท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

P4_13-ปก_05-07-61_106.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพท์และการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี"

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี" ณ โรงแรม เดอะ พรรณราย โฮเทล จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561 

P4_ปก_080861_106.jpg

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2561 และโครงการตามแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2561  และ โครงการตามแผนบริหารความต่อเนื่องภาจใต้สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในวันที่ 3 สิงหาคม 256 ณ ห้องประชุมสำนกงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และบริเวรด้านหน้าอาคารอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

head_2672561_1.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561

ว่าที่ร้อยตรีจักรี  สิรินุสรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง