สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปกขอนแก่น.jpg

ตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น ชนิดเอทานอล โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ ชนิดเบียร์
ในเขตพื้นที่ขอนแก่น

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น ชนิดเอทานอล โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ ชนิดเบียร์ ในเขตพื้นที่ขอนแก่น วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563  

ปก_106_ยาสูบสารคาม_260563.jpg

เข้าตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาสูบ ชนิดยาเส้น เขตพื้นที่มหาสารคาม

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน โรงอุตสาหกรรมผลิตยาสูบ ชนิดยาเส้น เขตพื้นที่มหาสารคาม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

 

 

 

b22463.jpg

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่4

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยมีนางจุไรรัตน์ เคนหาญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพียงในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563

sent_an1.jpg

โครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID - 19 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ทําความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID - 19 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19 จํานวน 3,000 ลิตร ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์และหน่ายงานต่าง ๆ ดังนี้ โรงพยาบาลโนนสะอาด เทศบาลนคร หมากแข้ง ตํารวจตระเวณชายแดนอุดรธานี สสจ.อุดรธานี สํานักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สภ.ไชยวาน อบต.หนองนาคํา ตํารวจท่องเที่ยว วัดบ้านโนนเดือ ชุมชนบ้านโนนเดือ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ชุมชน สํานักงานสรรพากรภาค 90 และโรงพยาบาลโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

 

ปก_03122562_106.jpg

โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "แนวทางการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ"  และร่วมกับผู้บริหารกรมสรรพสามิต ประชุมแบบสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม และกิจกรรม CSR  "Excise Green " ณ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2562 

 

ปก_csrและเกษียณ_62_09-09-62_106.jpg

โครงการฝึกอบรม CSR หลักสูตร "สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม"

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมCSR หลักสูตร "สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม" ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ปก_เกษียณ_106.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สร้างสุขเสริมแรงบันดาลใจวัยเกษียณ"

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สร้างสุขเสริมแรงบันดาลใจวัยเกษียณ" ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ปก_01-07-62_106.jpg

โครงการอบรม หลักสูตร พระราชบัญญัติภาษี พ.ศ.2560 กับการตรวจสอบภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและปราบปราม

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการเปิดหลักสูตร พระราชบัญญัติภาษี พ.ศ.2560 กับการตรวจสอบภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและปราบปราม ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ พรรณราย โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

ปก_21-06-62_106.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น จำนวน 2 ราย ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น จำนวน 2 ราย ณ จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. บริษัท สาวน้อยเวอร์จิเนีย จำกัด โดย นางพิสมัย ศิลาคม  2. บริษัท หงส์ทองเทวา จำกัด โดยนายจิตประสงค์ เหมืองทอง

ปก_28-05-62_MT-106 (2).jpg

งานวิ่งการกุศล "Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai"

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่งการกุศล “Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai” จัดโดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยมีนางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการจัดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และเพื่อจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยมีนายแพทย์เอกพงษ์ ตั้งกิตติเกษม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ตาก เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว ณ ลานวัฒนธรรม หน้าวัดลำดวน จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

-----------------------คลิกเพื่อชมวีดีโอภาพ------------------------------

---------------------------(ลิงค์สำรอง)-------------------------------------

ปก_28-05-62_ENG_106.jpg

โครงการหลักสูตร "พัฒนาทักษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่องานบริการอันเป็นเลิศ"

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการ หลักสูตร "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อการบริการอันเป็นเลิศ" ประจำงบประมาณ 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เข้าร่วมในการอบรมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24 -25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า รีสอร์ทและศูนย์ประชุม จังหวัดหนองคาย  

ปก_27-05-62_P4_106.jpg

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  โดยมีนางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ปก_10-05-62_MT_106.jpg

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการและคณะทำงาน โครงการ Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการประชุม โครงการ Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม และติดตามความคืบหน้าในการเตรียมงงาน ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 

ปก_18-04-62_MT_106.jpg

การประชุม เรื่อง การดำเนินการตามโครงการ Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวนการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การดำเนินการตามโครงการ Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai วันที่  25 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดหนองคาย โดยเข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ปก_11-04-62_106.jpg

วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2562

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  เป็นประธานการจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2562  ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ในวันที่ 10 เมษายน 2562

ปก.3_02-04-62_106.JPG

กิจกรรมสร้างความสุขภายในองค์กรระหว่างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และพื้นที่ในสังกัด

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสร้างความสุขภายในองค์กร ระหว่างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และพื้นที่ในสังกัด ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562

ปก.2_02-04-62_106.jpg

ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบปีที่ 87

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของให้แก่คนชรา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบปีที่ 87 ณ บ้านพักคนชราจังหวัดอุดรธานี  ในวันวันศุกร์ ที 29 มีนาคม 2562

ปก_02-04-62_106.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งเพื่อติดตามเรียกเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการจัดอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งเพื่อติดตามเรียกเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก  ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 

ปก.02_27-03-62_106.jpg

ตรวจดูการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริหารของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในเขตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม

นางสุชาดา  โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ตรวจดูการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในเขตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนมในวันที่ 13 มีนาคม 2562