สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

P4_01_ปก_04072561.jpg

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในโครงการ "ศึกษาดูงานการส่งออกและนำเข้าสินค้าสรรพสามิต ณ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3" ณ ด่านตรวจ้ำมันจังหวัดนครพนมนครพนม และร่วมจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างพื้นที่สกลนครและพื้นที่นครพนม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

P4_ปก_สกลฯ_170561_106.jpg

ติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครสาขาสว่างแดนดิน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  พร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครสาขาสว่างแดนดิน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561

 

P4_ปก_170561-106.jpg

ติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานและตรวจสอบการส่งสินค้าออกนอกราชการอาณาจักร และตรวจเยี่ยมแนะนำ กฎหมายสรรพสามิต ณ โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561

นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานและตรวจสอบการส่งสินค้าออกนอกราชการอาณาจักร และตรวจเยี่ยมแนะนำ กฎหมายสรรพสามิต ณ โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561

P4_ปก_110561_106.jpg

พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ

นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ 

P4_ปก_010561_106.jpg

ติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาบ้านไผ่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาพล และตรวจราชการโรงอุตสาหกรรมสินค้า ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2561 

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาบ้านไผ่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาพล และตรวจราชการโรงอุตสาหกรรมสินค้า ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2561 

P4_ปก2_010561_106.jpg

ติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์สาขาสมเด็จ และตรวจราชการโรงงานอุตสาหกรรมสินค้า ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์สาขาสมเด็จ และตรวจราชการโรงงานอุตสาหกรรมสินค้า ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561

P4_ปก_240461_106.jpg

ติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม และพื้นที่สาขา ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2561

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่4 พร้อมคณะ ได้เดินทางติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม และพื้นที่สาขา ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2561

P4_ปก_300361_106.jpg

ตรวจราชการโรงอุตสาหกรรมสินค้า และสถานบริการ ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปตรวจราชการโรงงานอุตสาหกรรมสินค้า และ สถานบริการ ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

P4_ปก_260361_106.jpg

ตรวจสอบการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2561

นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปราชการเพื่ิอตรวจสอบการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านศุลกากร จังหวัดมุกดาหาร พร้อมตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร และพื้นที่สาขาคำชะอี ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2561

T_106_ปก DSC_0206.JPG

ตรวจราชการโรงอตสาหกรรมผลิตสุราแช่(ไวน์) โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชนและร่วมตรวจปฏิบัติการเพาะปลูกต้นยาสูบและผู้ผลิตยาสูบชนิดยาเส้น 

นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้ตรวจราชการโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่(ไวน์) บริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ตรวจโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชนราย หจก.ภูเรือเมาท์เท่นไวน์ หจก.เมรัยเลยกรุ๊ป และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเเพื่อจำหน่ายบ้านน้ำแคม ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลยสาขาเมืองและสาขาด่านซ้าย ตรวจสอบการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

106_6_ปก.JPG

โครงการอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 กับการตรวจสอบภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและปราบปราม

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานโครงการ "พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กับการตรวจสอบภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและปราบปราม" ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขา ในสังกัด ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เดอะ พรรณราย โฮเทล จังหวัดอุดรธานี

ปก.JPG

โครงการฝึกอบรม "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ยุค 4.0 (English Camp) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานโครงการฝึกอบรม "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ยุค 4.0 (English Camp) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4" ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ในสังกัด ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย 

 

106_ดจ_ปก.JPG

      สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

   สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560

 

ปกe.jpg

การตรวจราชการในพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และพื้นที่ พร้อมทั้ง ตรวจการปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมน้ำมันส่งออก ณ ด่านกรมศุลกากร-กรมสรรพสามิตหนองคาย และโรงงานสุรา บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด  ในวันที่  16 - 17  พฤศจิกายน 2560
 

 

 

106_ปก.jpg

พิธีเปิดศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต(Excise Command Center) ผ่านระบบการประชุมทางไกล(VDO Conference)

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) พิธีเปิดศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center) และรับฟังนโยบาย จากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  

tbปก.jpg

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21 ตุลาคม 2560) และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับ นางดรุณี จารุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21 ตุลาคม 2560) และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าสมถะเจริญ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ปก.jpg

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ปก.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล"

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  เป็นประธานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล" ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ในสังกัด ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมวีธรา บูธีค โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี 

ปก2.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สัมนาเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องสุราชุมชนกับการตรวจสอบภาษี"

นายอำคา ยอดโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สัมนาเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องสุราชุมชนกับการตรวจสอบภาษี" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลรีสอร์ท จังหวัดเลย

ปก106.JPG

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  เป็นประธานโครงการตามแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560  ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4