สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

Innovation65

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้ส่งผลงาน “ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม” เข้าร่วมประกวดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล (Innovation Department & Digital Transformation In Government) ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2565 ณ The Berkeley Hotel Pratunam ซึ่งผลงานได้รับรางวัลชมเชยและรางวัลการนำเสนอชมเชย

1.jpg

อบรมโครงการหลักสูตร “CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม” ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการหลักสูตร “CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม” ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ จ.เพชรบูรณ์

1.jpg

CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมร่วมทำกิจกรรม “CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม” ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

1.jpg

CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการหลักสูตร “CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม” ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

1.jpg

CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมร่วมทำกิจกรรม “CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม” ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

1.jpg

ศึกษาดูงานการจัดการวัตถุดิบสำหรับการผลิตบุหรี่ซิกาแรต และการส่งออกใบยาสูบ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารด้านการจัดเก็บภาษี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการวัตถุดิบสำหรับการผลิตบุหรี่ซิกาแรต และการส่งออกใบยาสูบ เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามและแกะซอง (TRACK & TRACE) ณ สถานีใบยาสูบ อำเภอบ้านไผ่ และบริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ

1.jpg

การฝึกอบรม หลักสูตร "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1.jpg

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายการตรวจราชการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาค 4

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายการตรวจราชการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาค 4 โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 ให้การตอนรับ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

1.jpg

อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภาษีของนักตรวจสอบภาษี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภาษีของนักตรวจสอบภาษีในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4” ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

1.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลอูบมุง ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลอูบมุง ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบไพ่และออกใบอนุญาตนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งจัดเเสดงสินค้าที่ผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต ให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะสินค้า ที่ผิดกฎหมายเบื้องต้น

1.jpg

โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ในประเด็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ ประเภทยาเส้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชน ได้แก่ ผู้เพาะปลูกใบยา ผู้ค้าคนกลางและผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ในเขตพื้นที่นครพนมและหนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมสรรพสามิต โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวนครพนม จังหวัดนครพนม

1.jpg

เข้ารับการตรวจประเมินให้คะแนนอาคารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และนางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ได้ให้การต้อนรับนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินให้คะแนนอาคารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมือง

1.jpg

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เดินทางมาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 2 แบบ Site Viste

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เดินทางมาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 2 แบบ Site Visit โดยคณะอนุกรรมการ

285541363_337834965171684_4314249792418596806_n.jpg

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

01.jpg

สังเกตการณ์ และสร้างขวัญใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เข้าร่วมสังเกตการณ์ และสร้างขวัญใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี ที่เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยผ่านระบบ ZOOM

01.jpg

การฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4" ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคคากรด้านการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเกิดความเข้าใจการปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต นำไปสู่ผลสำเร็จขององค์กร - เพื่อให้บุคคากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในองค์กรและจากองค์กรภายนอก นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

01.jpg

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายของกรมสรรพสามิต

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายของกรมสรรพสามิต ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ณ โรงแรมไอโอเท็ล จังหวัดนครพนม

01.jpg

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจราชการในพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เดินทางไปประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจราชการในพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว