สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ(สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล(สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน


สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ (สอบปฏิบัติ) ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน


โครงสร้างองค์กร